Nu eller aldrig, Macron har bestämt sig.

Att höja pensionsåldern är något som president Macron har önskat genomföra sedan länge. Det har hela tiden dykt upp händelser som inneburit att han har beslutat sig för att skjuta upp reformen. Nu senast var det Covid krisen som gjorde att man bordlade frågan. I veckan har ett förslag lagts fram.

Slagorden för reformen är Justice, Équilibre och Progrès. Justice, dagens pensionssystem är mycket ojämlikt enligt regeringen. Vissa kan påbörja sin pensionering vid 55–58 år och andra behöver arbeta till 62 år.  Man önskar få ett mer jämlikt system. Équilibre, regeringen önskar få ekonomisk balans i pensionssystemet. Progrès, förslaget innebär att även de som varit hemma med barn får tillgodoräkna sig pension dessutom skall man kunna fortsätta arbeta och samtidig kunna påbörja sitt pensionsuttag.

Presidenten saknar majoritet i riksdagen och måste därför förlita sig på att något annat parti stödjer hans förslag. Partiet som ligger närmast är Republikanerna. De har liknande förslag i sitt partiprogram men det finns några skillnader som måste hanteras. Pensionssystemet kommer att ha stora underskott när man närmar sig 2030, detta måste hanteras. Det finns tre vägar att gå, minska pensionerna, höja skatterna eller att genomföra en reform. Regeringen har valt den sista vägen.

Skillnader mellan svenskt och franskt system

I Frankrike är det de som arbetar idag som betalar pensionärerna. Det går under beteckningen ett solidariskt system. Pengar avsätts i pensionskassor och det finns olika tilläggspensioner för olika yrkesgrupper. Det är staten som står garant för systemet. Skulle någon pensionskassa gå med underskott är det staten som skall tillskjuta pengar så att utbetalningar kan fortsätta. I debatten hör man att det inte är något underskott idag och att denna reform inte alls behöver genomföras. Det finns flera kassor som har underskott redan idag. Regeringen har beräknat att underskottet kommer att uppgå till knappt 14 miljarder euro när man närmar sig 2030. Det innebär att staten måste hitta pengar inom andra områden för att kunna utbetala pensioner till framtidens pensionärer om nuvarande system skall bibehållas. Systemet är ohållbart och kommer att skapa stora finansiella problem genom att medellivslängden ökar

I Sverige bygger det på ett individuellt system. Vi samlar på oss pension genom avsättningar på vår inkomst och bygger upp vår egen pensionsfond. Detta gäller för alla som ligger ovanför nivån för garantipension. För att få utnyttja full garantipension måste man ha bott i Sverige i 40 år. Garantipension uppgår till maximalt 10 856 kronor per månad för ogifta och 9 814 kr för gifta. Den kan tas ut från 66 års ålder. Har du högre pension får du inte ta del av denna garanti. Garantipension har sedan årsskiftet tagits bort för svenska medborgare bosatta i utlandet. I Sverige kan man börja ta ut allmän pension vid 63 års ålder. En del fortsätter ändå att arbeta även om pensionen utbetalas.

Frankrike kommer sannolikt att bli väldigt oroligt under våren 2023. Facken har bestämt sig för att ta till strid för att reformen inte skall genomföras såsom föreslagits. Redan den 19/1 blir det demonstrationer och sannolikt kommer det sedan att strejkas för att sätta tryck på regeringen. Omfattningen av problemen är svår att förutse.

Franska pensionssystemet.

Det finns en mängd olika system som har mycket stora skillnader. Inom vissa yrkesgrupper kan man gå vid 55–58 år beroende på hur länge man har arbetat. Det är därför svårt att jämföra, men det finns statistik som säger att fransmännen går i pension vid ca 63 års ålder. Inom statlig förvaltning baseras pensionen på de sista sex månaders löneutbetalningar. Detta kan leda till kraftiga löneökningar det sista halvåret för att få en bra pension. I privat sektor är det de senaste 25 åren som utgör bas för pension. Man skiljer på tre olika yrkesgrupper, régimes spéciaux som utgör 27 olika yrkesgrupper (består av 7 % av alla anställda), offentligt anställda och privat anställda. Syftet med reformen är att utjämna skillnaderna mellan olika yrkesgrupper.

I tabellen anges när fransmännen tar ut sin pension i olika åldrar.

Arbetsrätten är mycket omfattande och lagboken innehåller 3 800 sidor lagtext. När man gick till 35 timmars arbetsvecka tillkom 400 sidor lagtext. Fransmännen behöver mycket detaljerade texter för att kunna täcka in olika scenarier och yrkesgrupper. Resultatet är att allt blir mycket komplext.

Förslaget

Man skall införa ett gemensamt system. Man önskar minska skillnaderna mellan olika yrkesgrupper såsom régimes spéciaux, privat anställda och statlig förvaltning. Detta kommer att ske i olika steg.

De flesta är emot denna reform. Facken, vänstern och folket är emot. Enligt en opinionsundersökning är drygt 70 % av fransk folket mot denna reform.

Ett stort problem är att äldre personer har svårt att hitta nytt arbete. Inom EU mäter man hur många som är yrkesverksamma i gruppen 55–64 år och där utmärker sig Frankrike. Bara 56 % är i arbete medan det i Tyskland är 71,8 %. Kan förvisso bero på att många kan gå i pension vid 62 års ålder.

Konkret vad föreslås:

Man kommer att höja den allmänna pensionsåldern från 62 år till 64 år. Det sker genom att man får arbeta tre månader mer varje år fram till 2030. Från 2030 kan man gå med full pension vid 64 år. Det innebär att generationen födda -68 behöver arbeta till 64 år.

För att få full pension måste man ha arbetat i 43 år till år 2027. (172 kvartal) Detta beslöts redan 2014 men skulle vara genomfört 2035 enligt tidigare beslut. Man tidigarelägger genomförandet och lägger på ett år.

Man skall kunna påbörja pensionsuttag och samtidigt fortsätta arbeta. Det är idag förbjudet.

Man höjer lägsta pensionen till 1 200 euro netto för samtliga pensionärer, även för de som redan idag uppbär pension.  (+100 euro). Gäller 2 miljoner personer.

Öka ansträngningarna för att fler i åldersgruppen >55 år kommer i arbete. Idag har seniorer svårt att hitta arbete. Stöd och utbildningsinsatser skall utformas.

För invalider och de som anses olämpliga att arbeta kommer pensionsåldern att kvarstå vid 62 år

Handikappade kan få full pension vid 55 års ålder precis som tidigare.

Har man inte arbetat det antalet år som krävs (43 år) för full pension kan man ändå få full pension om man arbetar till 67 års ålder.

De som börjat arbetat tidigt, redan vid 16 års ålder kan gå vid 58 år med full pension. Många startar som lärlingar direkt efter obligatoriska skolgången. De som börjat arbeta innan 20 års ålder kan gå vid 62 år.

Andra grupper som kan gå tidigare är t.ex. brandmän och poliser.

De som anställs inom régimes spéciaux kommer från 1/9 2023 att övergå till den allmänna pensionsgruppen. Deras speciella status kommer att upphöra för nyanställda. Régimes spèciaux är de som arbetar inom RATP (allmänna transport i Paris, el & gas anställda, gruvanställda, notarieanställda, Banque de France etc.

Tidplan

Förslaget presenteras i veckan

23 januari presenteras det för ministerrådet

Slutet av januari läggs förslaget in i socialförsäkringen, vilket är en budgetfråga och därigenom kan premiärministern påkalla 49:3 som innebär att beslutet kan fattas utan omröstning i riksdagen om det inte får stöd av andra partier

Början av februari startar diskussionen i riksdagen

Våren/sommaren beslutar riksdagen

Vid positivt beslut i riksdagen börjar regelverket att gälla 1 september 2023

Sammanfattning

Den 19 januari startar protesterna då samtliga fackförbunden har kallat till demonstrationer. Därefter kommer det säkert att utlysas strejker. Det kommer sannolikt att hålla på under hela vintern och våren.

Troligen kommer reformen att kunna genomföras av regeringen utan att de använder 49:3. Éric Ciotti som är ledare för Les Rèpublicains har i media givit sitt stöd till reformen då regeringen har tagit hänsyn till deras synpunkter.

Regeringen med stödpartier saknar 9 mandat i riksdagen och Les Rèpublicains har 62 säten i riksdagen. Det borde räcka för att beslutet skall kunna fattas.

Jag råder er alla att hålla koll på vad som händer i Frankrike på en sajt som heter C’est la Grève, https://www.cestlagreve.fr/. Här hittar ni de strejker som utlyses. Det kommer säkert att bli en hel del. Bra att veta när ni reser till/från Frankrike. Idag har CGT utlyst strejker på raffinaderierna den 19/1, 26/1 och 6/2.

Arbetet i riksdagen kommer vara omfattande. Motståndarna kommer att begära tillägg till lagtexten, det kan röra sig om tusentals tillägg. Ibland är det befogade tillägg som begärs. I många fall är det bara att man begär att ordet ”pour” skall bytas ut mot ”par”. Detta för att fördröja och sabotera arbetet i riksdagen.

Det som är förvånande i debatten är alla som uttalar sig i TV och som måste arbeta till 64 år säger att det är förfärligt. Hörde någon som sade att man arbetar och sedan dör man. Ingen funderar på varifrån pengarna skall komma och hur man solidariskt skall åtnjuta sin pension och ålderdom. Fransmännen är ett ganska bortskämt folk.

Sverige har beslutat att förändra regelverket för pensionering. Allmän pension kan tas ut från 63 år (tidigare 62 år) och från 2026 skall pensionsåldern höjas till 64 år. För garantipensionen höjs ålder från 65 år till 66 år. Har några protesterat? Vilka var ute på gatorna i Sverige? Det är nog för regnigt och kallt för att folk skall ut på gator och torg. Det ligger nog inte i svenskars natur att protestera på gatorna. Politikerna bestämmer och vi får reda på det genom media och sedan anpassar vi oss. Så är det inte i Frankrike.

Skillnad mellan La Mutuelle och privatförsäkring i Sverige

Jag glömde beskriva skillnaden mellan en svensk privatförsäkring och La Mutuelle. Här kommer en kommentar från Jan Granath.

Bra beskrivning av fransk sjukvård som är fantastiskt bra. Man kanske skall tillägga att privat sjukförsäkring – mutuelle – skiljer sig från den svenska modellen, som i grunden är hämtad från USA. De svenska försäkringarna ger förtur till vård, vilket de franska inte gör. I Frankrike får alla samma vård lika snabbt oavsett försäkring – skillnaden är egenkostnad.

En annan skillnad mellan den svenska och franska är att i Sverige kan försäkring nekas till en person med hälsorisker. Detta är enligt lag förbjudet i Frankrike. Likaså är det inte tillåtet att kräva hälsodeklaration vid teckning och försäkringsbolag får ej kräva insyn i patientjournaler.

Rent kvalitetsmässigt och tekniskt är svensk och fransk vård båda i världsklass. Problemet i Sverige är organisation och ledning av vården och framför allt tillgänglighet och kommunikation. Sverige har fler läkare per capita än Frankrike, men avsevärt kortare patienttid. Samtidigt som alltmer administration läggs på vårdande personal i Sverige ökar antalet administratörer – en obegriplig paradox.

När olyckan är framme

Min hustru bröt vristen för tre veckor sedan. Lite regn i trappan till huset, ballerinaskor och olyckan är framme. Nu har vi haft kontakt med fransk sjukvård. Akutsjukvård är troligen ganska jämförbar mellan Sverige och Frankrike. Däremot är köerna till att få adekvat sjukvård mycket besvärligare i Sverige jämfört med Frankrike. Här får man de flesta hälsoproblem behandlade inom ett par veckor. I Sverige pratar vi om flertalet månader ibland upp mot år, köerna är långa.

Akutvård.

Klockan 20:30 en fredag kväll skedde olyckan. I Frankrike finns som inom övriga Europa 112 som alarmnummer. Det använder sig igen av, man ringer 15. Det går till SAMU (Le service d’aide médicale urgente). Efter 10 minuter kommer Sapeur-pompier och tog hand om Eva, det var tre personer i ambulansen. När de kommer skall de köra patienten till närmast statliga sjukhus. Vi begärda att de skulle ta Eva till ett privat sjukhus som ligger i Cagnes sur Mer. Vi bor också där. Efter några samtal gick det utmärkt. Efter röntgen, diskussion med läkare, gipsning hämtade jag min fru och vi låg till sängs kl. 01:00. Allvarligt akutfall hanterat på 4,5 timme en fredag kväll är mycket bra.

Fyra dagar senare var det dags för operation. Vristen var bruten på båda sidor. Mycket skruvar och stödplattor skulle sättas in. Skrevs in vid 13:00, operation vid 17 och utskrivning dagen efter vid lunch. Eftersom vi har en bra la mutuelle (privatförsäkring) har vi rätt till enkelrum som kostar 90 euro. La Mutuelle tar 70 euro och vi betalar 20 euro. Jag som har arbetat i hotellbranschen blev imponerad av hur de beräknar vistelsen. Eftersom vi kom vid lunch och åkte vid lunch dagen efter hade vi använt rummet i två dagar! Skulle tro att de når en beläggning på 150 % med detta beräkningssätt. Misstänker att de hanterar begränsningar i ersättning från staten på ett uppfinningsrikt sätt. I stället för att ta 180 euro för rummet för en natt som ett vanligt hotell hade gjort får man ned priset på detta sätt och alla är nöjda och glada. Typiskt franskt sätt att lösa ett problem.

Eftervård

När Eva kom hem dyker det upp en sjuksköterska var tredje dag för att lägga om operationssåret. Eva skall även ta blodprov en dag i veckan och då kommer en annan sjuksköterska och tar detta. Sjuksköterskan tar även bort stygnen efter tre veckor. Man ringer bara och bokar in sjuksköterskor och visar upp sitt carte vitale och mutuellen så försvinner kostnaden. Eftervården är suverän. Sedan blir det rehabiliteringvård och träning i hemmet. Det finns en uppsjö av privata ambulanser som kör folk till uppföljande läkarbesök och eftervård. Det är bara att ringa efter transport.

Fransk sjukvård

Husläkarna är privatläkare. En stor andel av sjukvården är också privat. Vi har två sjukhus intill oss, Polyclinique Saint Jean som är ett AB och Institut Tzanck i Saint Laurent du Var. Det senare sjukhuset är en association och drivs utan vinstintresse. Till detta kommer de statliga sjukhusen. Rivieran har god tillgång på läkare, det är populärt att bo här. Det finns andra delar av Frankrike som har problem att locka husläkare. Man bygger ut tillgången av läkare med stationer med videokonferens på landsbygden vilket gör att man får tillgång till husläkare. Det finns en sjuksköterska på plats.

Kostnader för sjukvård.

Det franska systemet innehåller mycket privat etablering. Apoteken är privata och tjänar ganska bra på sin verksamhet. I grunden står staten för ca 70 % av kostnaden och patienten betalar resterande. Därför finns systemet med privat sjukförsäkring, s.k. la mutuelle. De flesta fransmännen har detta via sina arbeten, det är en förmån som flertalet åtnjuter. Vi som flyttat hit vid pensionering och har Carte Vital har inte sådan försäkring. Vi får teckna en privat sjukförsäkring. Rivieraklubben tillhandahåller en sådan försäkring och den kostar 62–124 euro per månad, beroende på ålder och vilket skydd som önskas. När du blir äldre ökar kostnaden och som mest kostar det 97–214 euro om du är äldre än 80 år. Då har man ett utmärkt skydd. Vi återfår nästan 100 % på alla kostnader. Vi får bidrag till glasögon vartannat år, la mutuelle täcker 300 euro. Vi får tandvård som inte kostar så mycket. Vi får gratis medicin, vi får hörselapparater etc. etc. Vi har den bästa försäkringen.

Enligt den senaste OECD rapporten som jämför kostnader för sjukvården är siffrorna ganska likartade mellan länderna. Jämförelsen baseras på %-andel av BNP.

Land20192020
Sverige10,8 %    11,5 % *
Frankrike11,1 %12,2 %
Tyskland11,7 %12,8 %
Italien 9,6 %
Spanien9,1 %10,7 %
USA 18,8 %
Jämförelse sjukvårdskostnader OECD

*Provisorisk siffra

Jämförelsen baseras på följande kostnader enligt OECD. Hospitals, Providers of long-term care facilities, Providers of ambulatory health care, Providers of ancillary services, Retailers and other providers of medical goods, Providers of preventive care, Providers of health care system administration and financing, Rest of the economy, Rest of the world, Providers unknown.

För att ta del av all information hänvisas till https://stats.oecd.org/. Jag utgår från att man jämfört äpplen och äpplen. De privata sjukförsäkringarna är sannolikt med under providers of health care system administration and financing.

Nackdelar med franskt system

För patienten finns det inte några speciella nackdelar. Dock kan man som skattebetalare ha synpunkter på hur det fungerar. Jag har märkt att det uppstår en del återbesök som kanske inte riktigt är motiverade hos husläkaren. När jag gör den årliga hälsoundersökningen märker jag att man gärna undersöker något värde en extra gång och det genererar ett besök till hos husläkaren. När man skall hämta ut recept som ordinerats av läkare är det ofta ganska mycket, för mycket enligt min mening. Det finns en uppfattning att om man inte får medicin hos läkaren måste denne vara en dålig läkare. Därför är tilldelningen av medicin mycket omfattande. Måste kosta stora pengar.

En annan egenhet är att du själv får ringa och boka röntgentid, sjuksköterska, rehabilitering eller annan vård. Mycket av sjukvården är privat och därför ger staten inte några direktiv. Du får själv välja vem som skall leverera tjänsten. Läkare och tandläkare har fri etableringsrätt i Frankrike. Men de får inte göra reklam för sin verksamhet. De får ha en skylt på fasaden men även den är reglerad, både storlek och innehåll. Frankrike har regler för det mesta.

Jämförelse

Det är alltid svårt att jämföra olika system. Frankrike måste ha ett av de bästa sjukvårdssystemen. Man har sin egen husläkare. De kostar 25 euro per besök. De konstaterar vad ditt problem är och skickar sedan vidare till specialister som hanterar och åtgärdar ditt problem. Husläkarna har 4 patienter i timmen. Husläkaren skickar dig vidare och gör uppföljning av dina problem. De är sammanhållande när det gäller din medicinska status. Du har en samtalspart. När man röntgar får man alltid plåtarna med sig, du ansvara själv för förvaringen. Sedan en tid har man ett centralt system där alla undersökningsrapporter, röntgenplåtar och laboratorieundersökningar läggs upp och husläkaren har tillgång till dessa på nätet. Det heter ”mon espace santé”. Har man ett problem så är det åtgärdat inom några veckor, tillgången är mycket god på sjukvård.

Jag hör berättelser från Sverige som innebär att man inte blir behandlad, även vid allvarlig sjukdom, pga. långa köer. Ett exempel är en bekants fru som led av vatten i hjärnan. Detta innebar en mängd följdproblem. Frun hade stora problem att klara sig i vardagen. De har bostad på Rivieran och har också bostad i Stockholm. De är skrivna i Sverige. De ringer för att få hjälp till Karolinska i Solna och sjukhuset säger att de inte kan lova något bestämt. Processen i Sverige skulle ta ca 8–10 månader innan adekvat vård skulle kunna ske. Man hänvisade till Covid situationen. Mannen ringer till ett sjukhus i Nice och efter en timme ringer sjukhuset tillbaka och har bokat in dom hos en professor veckan därpå. Läkaren som gör undersökningen konstaterar att det är en mycket allvarlig situation och hon behöver opereras. 30 dagar senare har flera operationer genomförts och livet har blivit betydligt bättre för båda två. Frankrike hade också Covid.

Vad är bäst?

Vi som bor i Frankrike diskuterar ofta hur bra sjukvården fungerar i Frankrike och hur det är i Sverige med väntetider och otillräcklig tillgång till sjukvård. Vi har utgått från att sjukvården måste ha varit betydligt dyrare i Frankrike men så verkar det inte vara enligt denna OECD rapport.

Det finns ingen diskussion i Frankrike om privat / offentlig sjukvård. Patienten väljer utförare. Sjukvården är kunddriven. Staten står för 70 % kostnadstäckning för sjukvård och patienten väljer vårdnadsinrättning. Ingen har synpunkter på om det är privat eller offentlig sjukvård. Vi har bytt husläkare två gånger därför vi inte var nöjda med läkaren. Nu har vi hittat rätt läkare.

Privat sjukvård är effektiv. Vi hade återbesök efter operationen. Läkaren har bokat in två patienter varje kvart. Han har två besöksrum. Sköterskan tillser att patienten är klar när läkaren kommer in. Han tittar på röntgenplåtar som vi har med oss, tittar på såret och konstaterar att det ser bra ut. 5–7 minuters diskussion och frågor och sedan är det klart. Han behandlar på detta sätt 8 patienter i timmen. Han debiterar 60 euro som specialist per patient. Han håller tidsschemat. Jag antar läkaren har besökstid på fm och operation under resten av dagen.

Skall man bli sjuk skall man bli det i Frankrike.

Politik och Fotboll hör det ihop?

Man hör ofta att man skall skilja på politik och idrott. På söndag startar fotbolls VM i Qatar och jag har sett två dokumentärer hur Frankrike agerar i det politiska spelat bakom tilldelning av värdskapet till Qatar. Den första är en serie på Netflix som heter FIFA, ”ballon rond et corruption”. Serien är i fyra delar. Igår såg jag en annan dokumentär på fransk TV om landet Qatar och en efterföljande fördjupande diskussion som var mycket intressant. Frankrike och Qatar har mycket affärer ihop. Qatar äger fotbollslaget PSG i Paris till att börja med.

Bakgrund

Qatar var ett ökenområde med mycket litet värde ända fram till 70-talet. Det var ett engelskt protektorat fram till 1971. Man upptäckte ett gasområde utanför Qatars kust mot Iran. Nu delar länderna på denna naturresurs. Iran har det problematisk eftersom de är satta i embargo av USA. De kan inte exportera sin gas.

Qatar satsade på denna resurs. De lånade stora belopp för att kunna skapa en infrastruktur och samtidigt behålla kontrollen på tillgången. Många skakade på huvudet och trodde inte alls på deras strategi. Emiren är shejk Tamim ben Hamad Al Than som är född 1980. Han är utbildad i England och genomgått militär utbildning på Royal Military Academy Sandhurst. Hans äldre bror avstod från att överta rollen som emir och lät sin yngre bror ta över efter deras pappa 2013. Landet styrs av en klan och har så gjorts sedan lång tid tillbaka. Pappan till nuvarande schejken genomförde en kupp mot sin far när emiren var på semester i Schweiz och tog makten 1995.

Qatar har enorma gastillgångar och har skickligt byggt upp sin verksamhet. Landet är klämt mellan två större sfärer, Saudi och Iran. Många av deras närmaste grannar bröt de diplomatiska förbindelserna 2017 och Qatar blev isolerade under några år.

Deras strategi har varit att köpa vapen från västvärlden och ge USA baser i landet. De köper vapen från Frankrike, USA och England. Detta ledde till att bojkotten upphörde. Trycket från västvärlden blev för stor på arabländerna.

Politik och idrott

Nuvarande schejken har ett stort idrottsintresse och använder idrott för att sätta Qatar på världskartan. Schejken sitter i IOK och investerar i fotbollslag världen över. PSG i Paris är ett sådant exempel. De investerar i tränare, spelare och bygger upp idrotten så att de kan synas på prispallen i olika världsidrotter. Nu skall de organisera VM i fotboll som börjar på söndag och som är mycket kritiserat. USA var den kandidat som alla trodde skulle få arrangemanget. Michel Platini som var en nära medarbetare till Blatter röstade för Qatar och inte för USA som alla trodde. Enligt en dokumentär var det på uppmaning av president Sarkozy som dagarna innan omröstningen hade möte med Emiren och Platini. Där förband sig Qatar att köpa mängder av vapen från Frankrike och göra stora investeringar. Därför bytte Platini ståndpunkt och gav UEFA:s röst till Qatar efter påtryckning från president Sarkozy.

FIFA

Qatar hade en mycket stark man i FIFA som har hjälpt Sepp Blatter att behålla makten i organisationen under alla dessa år. Hans namn är Mohamed Ben Hammam Abdallah och var Qatars handgångne man inom FIFA och kunde styra fotbollen i världen. Det framgår i dokumentären om FIFA på Netflix att han mutade de olika representanterna inom FIFA så att röstandet utföll till Qatars önskemål. Blatter använde Abdallah för att rigga alla omröstningar i organisationen. Svensken Leif Johansson som var ordförande för fotbollsorganisationen UEFA ställde upp mot Sepp Blatter för att bli vald till Ordförande i FIFA. Han förlorade denna omröstning. Det var flera afrikanska länder som i sista stund köptes över av Qatar till fördel för Blatter. Blatter har aldrig blivit fälld.

Qatars investeringar i Frankrike.

När jag cyklade förbi flygplatsen i somras stod en Airbus på plattan på Nice flygplats. Det fanns inga kännetecken men ett flygid nummer fanns på flygplanskroppen. Flyget tillhör ett charterbolag i Qatar och enligt webben används den av emiren och hans familj. Det var en stor Airbus och den stod flera veckor på samma ställe. Emiren äger en egendom ovanför Mouans–Sartoux på 30 hektar. Ligger mellan Grasse och Cannes. De var här på semester. Antagligen var det för varmt i Qatar. Fotbolls-VM skulle ha ägt rum i somras men blev flyttad till november-december pga. hettan. Det har man nu löst genom att arenorna har luftkonditionering i Qatar!

Qatar äger Al Jazeera som anses vara oberoende och har 200 miljoner tittare i världen, de har ca 50 miljoner tittare i arabvärlden.

De äger sportkanalen BEIN sports som är stora i Frankrike på alla idrotter.

De äger hotellen Carlton och Martinez i Cannes. Vidare äger de Royal Monceau och Concorde Lafayette i Paris. 

Qatar har stora aktieposter i Lagardère (13%) som är stora inom media och reseindustrin. Lagardère utvecklar ett tredje ben inom idrott. De drev Friends arena i Stockholm. Qatar har (7%) av VINCI, 5 % av Total Energie, 4,7% av Veolia, 2% av Vivendi och 1% av LVMH. Alla globala bolag.

Qatar är stora inom sportswashing, kan man lugnt konstatera.

Idag säger President Macron att man skall skilja på idrott och politik i TV.

Dokumentären om Qatar gick på kanal 5 i Frankrike med efterföljande diskussion.

Höjda skatter för de som inte bor i Frankrike

Det finns två skatter i Frankrike som är betydande, förutom inkomstskatten. Den ena heter Taxe D´habitation och den andra heter Taxe Foncière. För oss som är skrivna på en fastighet i Frankrike tas den förstnämnda bort helt och hållet 2023. Staten skall ersätta kommunerna och regionerna för inkomstbortfallet. Skatterna har varit ungefär jämnstora, vi har betalat ca 1 800–1 900 euro per skatt. Skatten för Taxe D´habitation beräknas på ett fiktivt värde, som baseras på ett schablonvärde vad bostaden skulle kosta att hyra. Den andra skatten beräknas på ett värde där fastigheten är belägen, som den svenska fastighetsskatten.

För 2023 kommer jag att betala endast Taxe Foncière eftersom jag är skriven på denna adress. Taxe D’habitation betalas 2023 enbart för de som har semesterfastigheter.

Regeringen har sedan 2014 möjliggjort för kommunerna och regionerna att höja skatterna betydligt för semesterboende. Det gäller för både franska och utländska medborgare. Kommunerna kunde öka skatten till 20% i de områden som har brist på bostäder och har mer än 50 000 innevånare samt anses ligga i turistområden. Det var 1 136 kommuner.

Regeringen har sedan 2017 möjliggjort för kommunerna och regionerna att höja skatterna ändå mer för de som inte är fast boende. Kommunerna kan öka skatten med mellan 5–60 % i de områden som har brist på bostäder. Nu tillkom ytterligare 4 000 kommuner. Kommunen bestämmer hur de önskar höja skatten.

I en ort som Théoule sur Mer är 76 % av alla bostäder semesterbostäder. I en annan ort Roquebrune-Cap-Martin är 42% av alla bostäder semesterboende. Det skapar ett underskott av bostäder för de som önskar bosätta sig permanent och arbeta.  Hela samhällsstrukturen blir också lidande då de flesta bor bara under semester, lov och långhelger.

Ökning av skatten på semesterbostäder har pågått sedan 2017 och det är mycket olika beroende på var man bor. I många kommuner är man redan uppe i maximal ökning på 60 %. Dessa är Mouans-Sartoux, Nice, Beaulieu-sur-Mer. Andra orter är på väg att höja skatten till den maximala nivån. Dessa är Roquebrune-Cap-Martin. Tourrettes-sur-Loup och Saint-Jeannet. För Théoule sur Mer ökar man skatten till 40 % under 2022. Ni hittar vad er skatt är på sid 2 på skattebeskedet. Är ni redan uppe i 60% kan de inte i dagsläget höja mer. I Nice berörs 32 455 semesterbostäder av den höjda skatten och det ger staden 25,5 miljoner euro i inkomst. Under 2022 har ca 30% av de kommuner som har möjlighet att höja skatten till 60 % utnyttjat denna möjlighet.

I departementet Alpes-Maritimes är 25 % av alla bostäder semesterbostäder. Många kommuner använder dessa intäkter att bygga sociala bostäder eller utveckla infrastrukturer.

Ni får helt enkelt titta på de två skatterna och se vilken skatt som ni betalar.

Skatt på inkomst.

Frankrike är ett av de högst beskattade länderna i Europa. Tror bara att Danmark tar ut mer skatt som andel av BNP. Jag roande mig med att jämföra vad jag hade betalat i Sverige på våra pensionsinkomster jämfört med Frankrike. Jag gick in på Skatteverkets hemsida och slog in uppgifterna. Jag sambeskattas i Frankrike och vi betalar ca 15 % skatt i Frankrike. Till den franska skatten tillkommer Taxe D´Habitation och Taxe Foncière. Man får därför lägga på ytterligare 4 %. I Sverige hade vi betalat 19%. Då är jag ej med i svenska kyrkan och jag använde skatteskala 29 för Solna. Nu försvinner den förstnämnda skatten och därför sjunker skattetrycket något för de fast boende i Frankrike. Allt beror naturligtvis på vilka inkomster man har och var man bor i Frankrike för att få det totala skattetrycket.

En förklaring till att vi inte betalar lika mycket som fransmännen är att vi inte betalar sociala avgifter i Frankrike. Vår sjukvård i Frankrike betalas av Sverige. Vice versa för fransmän boende i Sverige. Reavinster på aktier har i båda länderna en fast skatt på 30 % oavsett inkomst. Eftersom vi svenskar inte betalar sociala avgifter sjunker skatten på reavinster till ca 20 %. Har precis redovisat till de franska myndigheterna en reavinst på aktier och de återbetalade 10 % av det beloppet jag skulle betala pga. att jag är svensk och inte betalar sociala avgifter.

Till detta får jag sol, golf, vin och ett fantastiskt klimat. Folk badar fortfarande i havet.

Familjedrama i Marseille

En mamma anmälde sitt autistiska barn försvunnen i helgen. Pojken som var 11 år hittades knivhuggen och död i en skogsdunge intill en bäck. Någon dag senare anhölls mamman på sannolika skäl misstänkt för att ha dödat sin son. Hon har nu erkänt brottet.

Kvinnan var skild och skötte om sin son på heltid. Pojken led av svår autism. Hon skötte om pojken 24 timmar per dygn 7 dagar i veckan. Det blev för mycket. Hon började slå pojken i hemmet och sedan hade hon tagit med pojken och knivhuggit honom flertal gånger. En ofattbar händelse.  

I TV diskuterades man hur detta kunde hända och hur stödet ser ut för familjer som skall ta hand om gravt autistiska barn. Verkligheten ser inte vacker ut. Familjer lämnas ensamma att försöka ta hand om situationen. Ofta leder det till skilsmässa. Personen som tar hand om barnen kan inte arbeta, de blir isolerade, de lever på existensminimum och de får inte avlastning. Kanske några timmar i veckan i bästa fall. En del autistiska barn har stora sömnsvårigheter och de vuxna måste även vara vakna nattetid. Det leder till utmattning och sömnsvårigheter även för de vuxna.

Man beräknar att det finns ca 700 000 autistiska personer i Frankrike. Ca 100 000 är under 20 år. Stöd till familjen är under all kritik i Frankrike. Familjerna få hjälp men långt ifrån tillräcklig hjälp. De riktigt svårt sjuka barnen i autism är i många fall utestängda från hjälp från samhället. De är för svåra att hantera för många institutioner. Personalen är lågavlönade och många har mycket bristfällig utbildning. Personalen byts ofta och skapar en otrygg situation för de autistiska barnen.

Europarådet har fällt Frankrike för att inte respektera autistiska barns behov av utbildning, skolgång, yrkesutbildning. De har blivit fällda fem gånger 2004, 2007, 2008, 2012 och 2014.

Det finns många vittnesmål om kvinnor som kämpar för sina autistiska barn mot myndigheter och beslutsfattare. Det har skrivits massor av böcker och många desperata inlägg i debatten om Frankrikes disfunktionalitet. De senaste 5–10 åren har mängder av associationer startas som kan vara till hjälp för att få adekvat hjälp av samhället.

Beviset att hjälpen är undermålig är nog dödsfallet av den 11 åriga pojken, mamman stod inte ut längre. Det blir nog en riktig tankeväckare i politiska kretsar. Antalet vårdplatser och utbildade personer som kan hjälpa till att utveckla och hjälpa autistiska barn är långt ifrån tillräcklig. Det saknas massor av platser för att familjer skall kunna få tillräcklig hjälp. Det är ett underkännande av fransk politik. Det är många som behöver denna hjälp.

Det finns ingen motsvarighet till den svenska skolplikten i Frankrike. Alla barn i Sverige skall beredas plats i skolan oavsett handikapp. I Frankrike är myndigheterna inte skyldiga att bereda plats för autistiska barn i skolan. Vilket betyder att många av dessa barn inte får någon skolgång.

Handikappanpassning

På tunnelbanan i Paris finns 303 stationer, 9 av dessa är handikappanpassade. Dessa ligger på linje 14. Jag såg ett nyhetsinslag där politiker invigde en handikappanpassad station i Paris med stora ord och stolthet. Den rullstolsbundne åkte ned och skulle ta tunnelbanan, han kom inte upp på tåget då vagnarna var betydligt högre än perrongen. Nu kunde man i alla fall åka ned till perrongen.

I Stockholm är alla stationer på tunnelbanan handikappanpassade. I Barcelona är det 82 % och i Tokyo är det 88 % av alla stationer.  I Frankrike finns det lagar för allt, även för handikappanpassning. Problemet är nog att lagarna inte efterföljs och man undviker ta tag i problemet.

Generellt kan sägas att Frankrike har mycket att utveckla och detta ställs på sin spets med pojkens död.

”Gréviculteurs”, Kaos, strejker & blockering av Frankrike.

Så fort man önskar uppnå något i Frankrike går man ut i strejk, det är en del av kulturarvet. Överläggningar och konsensus står inte högt på agendan. Man bråkar tills man fått det man önskar. Ca 50 % av fransmännen tycker att de strejkande gör rätt.

Sedan några veckor pågår en strejk på raffinaderierna i Frankrike. Det finns 7 raffinaderier i landet och idag är det 2 som fortfarande är blockerade. Inga lastbilar kan hämta bensin och diesel samt brännolja. Det räcker med att 20–30 personer bestämmer sig för att blockera raffinaderiet så stannar produktionen. De har även lager på dessa platser och de strejkande stoppar alla lastbilar till/från dessa lager. De har sagt att strejkerna fortsätter till den 27/10. För övriga fem raffinaderier har produktionen startat.

Resultatet har varit att det uppstått timslånga köer på bensinstationerna. En del stationer har varit stängda. På vissa stationer var det inte besvärligt alls. Det var svårt att överblicka. Nu normaliseras situationen.

Striden handlar om att de strejkande önskar löneökningar pga. allmänna prisökningar. De flesta fick en löneökning om 3,5 % i början av januari. Nu begär man att få ytterligare 10 % + en bonus för att kompensera sig för fördyrade omkostnader i samhället. Oljebolagen gör exceptionella vinster och de strejkande begär att få ta del av dess vinster. Under första sex månaderna 2022 har TotalEnergies redovisat en vinst på 10,6 miljarder dollar. Oljebolaget TotalEnergies har sänkt priset på bensin med 20 centimes för att öka köpkraften. Staten har bidragit med ytterligare 30 centimes.

Efter tre veckors strejk fick man igenom 7,0 % löneökning och en bonus om 3–6 000 euro per person. Två fackföreningar godkände denna överenskommelse men den tredje CGT vägrade att gå med på villkoren. CGT önskar 10 %. CGT är ett mycket radikalt fackförbund.

Oljebolaget TotalEnergies har informerat att en genomsnittslön ligger på 5 000 euro per månad med alla tillägg och ersättningar för skiftarbete och diverse andra ersättningar. Facket bestrider detta.

TotalEnergies har kommunicerat att man ökat lönerna med 3,5 % samt att de har utbetalat bonus till anställda på mellan 7 250–9 108 euros i januari. Man har utbetalat ett stöd i mars på 150 euro och ytterligare 200 euro i stöd under juli till samtliga anställda. På bonusen betalar företaget inga sociala avgifter och den anställda betalar ingen skatt på denna ersättning.

Regeringen beskylls från alla politiska håll för att inte göra något. Macron sade i ett TV tal att regeringen inte kan gå in i ett privat bolag och sätta löner. Det är upp till parterna att komma överens och han förutsätter att båda parter snarast löser den uppkomna situationen.

Regeringen hotar de strejkande med att de skall tvingas återuppta arbetet pga. den samhällsfara som strejkerna utgör. Det började bli besvärligt för många. Ambulanser kunde inte längre köra patienter. Hantverkare kunde inte köra till kunderna, bussarna ställs in pga. brist på bensin/diesel.

CGT utlyste en generalstrejk den 18/10. Det kommer ytterligare generalstrejker den 27/10 och den 10/11. Den 18 oktober var det enligt polisen ca 100 000 som deltog. CGT säger att det var 300 000 personer. De som brukar delta i strejkerna avstod denna gång EDF, hamnarbetare, piloter och flygledare. Det var små störningar i lokaltrafiken i Paris. Det intressanta är att vi nu efter Covid har anpassat oss så att många arbetar hemma när dessa störningar uppstår. En generalstrejk får inte samma påverkan idag som för 3 år sedan. Samhället drabbades marginellt av denna generalstrejk.

Man skall nog se CGT´s agerande i ett större sammanhang. De gör en politisk markering. Mélenchon och hans parti France Insoumise samt NUPES samverkar troligen och deras mål är att avsätta regeringen. Macron har föresatt sig att ändra i lagstiftning gällande arbetslöshetsförsäkringar och få igenom en budget som inte passar radikalvänster. Regeringen arbetar med att förändra pensionsreglerna och det skall vara klart i vinter. Radikalvänster vill inte förändra något. Allt skall förbli som det har varit.

Det intressanta är att facken ser sig som försvarare av det existerande. De vill inte förändra till den nya tiden som vi har framför oss. När man lägger ned fabriker som tillverkar växellådor anser facken att företagen skall plocka hem tillverkning från utlandet och göra andra länders arbetare arbetslösa. Facken har blivit ultrakonservativa. Dom har blivit rädda för förändring, vägrar se verkligheten som den är och hänger fast i tidigare uppnådda fördelar. Regeringen önskar att man utvecklar ny industri som verkar på den framtida marknaden. Det kan vara batterifabriker, elbilar, litiumgruvor etc. Regeringen vill inte satsa på fabriker som inte har någon framtid. Regeringen ger några 10 tals miljoner euro i stöd och hoppas att det skall lösa sig och lugnar ned den sociala oron vid de hotade fabrikerna.

Facken är till stor del finansierade av statliga medel. Bara ca 5 % utgörs av avgifter från medlemmarna. Resten står företagen och staten för. Frankrike är det enda landet i Europa där facken inte behöver anslutna arbetare. De har sina intäkter säkrade. Facken ansluter ca 8 % av alla anställda. Inom publik förvaltning är det ca 16 % och inom privat sektor är 5 % anslutna till fackförbund.

Frankrikes budget har diskuterats i förra veckan. Alla kan begära tillägg och ofta kan det vara 3–4 000 tillägg som skall diskuteras och röstas om. Regeringen blev i några fall nedröstade och tvingades acceptera en del tillägg. Andra tillägg röstades igen för att det förbättra förslaget. Totalt blev 100 tillägg gjorda. Partierna i riksdagen har sagt att man inte stödjer den föreslagna budgeten. Regeringen saknar 9 mandat för att få igenom sina förslag.

I Frankrike finns en lag som heter 49.3 och som ger regeringen rätt att avsluta diskussionen i riksdagen och begära att budgeten skall godtas utan att omröstning sker. Bakgrunden är att inget parti har sagt att de kommer att rösta för budgetförslaget. Premiärministern Borne såg sig därför tvungen att tillgripa denna metod för att få en budget för landet.

Det gjorde regeringen i förra veckan. Denna vecka har NUPES och Rassemblement National begärt misstroendeomröstning mot regeringen. Representanterna för dessa partier sade att man inte skulle rösta på den andres misstroendeförklaring. Igår ändrade sig Marine Le Pen och sade att hon skulle rösta för France Insoumise misstroendeförklaring. Det är som om eld och vatten hade gjort en överenskommelse.

Regeringen måste nu förlita sig på Le Rèpublicains. De är mitt uppe i ett partiledarval efter debaclet i presidentvalet och riksdagsvalet. Det finns en tydlig extremhöger falang och en mer moderat falang inom partiet. De valde att avstå från riksdagsomröstningen och nu har regeringen vunnit tre omröstningar i olika budgetfrågor som riksdagen hanterat. Budgeten kommer därmed att gå igenom.

Vinner Eric Ciotti valet till president för Le Rèpublicains är risken stor att partiet faller samman. Han tillhör extremhöger. Valet sker i november månad.

Hösten kommer att bli orolig i Frankrike. Presidenten driver på förändring och facken motarbetar. Macron saknar majoritet i riksdagen. Många vill destabilisera situationen och skapa oro så att regeringen måste avgå. Därför kommer tumultet i Frankrike att fortsätta.

Inte lätt att leda ett land som Frankrike. Eller som de Gaulle sade, ”hur skall man kunna leda ett land som har 258 olika ostar”.

Elförsörjning i Frankrike

”Fin de l’abondance””des évidences” et ”de l’insouciance”

President Macron framträdde i slutet av augusti och redogjorde för sin syn på världen.

 ”Abondance” = Överflöd. Vår tid håller på att förändras och vi kan inte räkna med att vi skall kunna låna pengar med ränta som kostar någon tiondels procent. Vi kan inte få mineraler i överflöd, vatten är en bristvara. Teknologin som vi sagt skall lösa alla våra problem kanske kan göra det, men till vilket pris. 

”Évidence” = Självklarhet. Vi har trott att de flesta regimer kan vi hantera, nu vet vi att så inte är fallet. Vi har fler och fler auktoritära regimer. Vi har krig i vår närhet, klimatfrågan har gjort sig påmind på ett skrämmande sätt denna sommar. Vår cybersäkerhet visar att vi är sårbara.

”Insouciance” = Bekymmerslöshet. Vår kultur är utsatt, vår civilisation står för stora utmaningar, vi har tekniska utmaningar och allt detta kan vi bara vinna och försvara genom gemensamma ansträngningar.

Franska regeringen är rädda för att ”gula västarna” skall vakna till liv igen. Frankrike har inte råd med en sådan rörelse denna vinter. Man satsar stora belopp för att hålla de som har det sämst ställt lugna. 50 miljarder euro har satsats för att hålla köpkraften uppe. Det delas ut el- checkar, matcheckar, cykelcheckar, bensincheckar, man höjer bidragen etc, etc.

Ett exempel är bensin och diesel. Idag tar regeringen 30 centimes i kostnad per liter och oljebolaget Total bidrar med 20 centimes. Priserna i Frankrike har därför sjunkit kraftigt och man betalar idag för SP98 1,488 euro och för diesel 1,649 euro. Det är många politiker som kräver att man skall beskatta oljebolagen för deras övervinster. Ett av problemen är att tex Total är ett världsomspännande företag och 20 % av omsättningen kommer från Frankrike. Regeringen har därför fått Total att sänka bensinpriset med 20 centimes och politikerna kan nu säga att Total bidrar till ökad köpkraft i landet.

Elproduktionen

Svenska politiker har de senaste månaderna ofta jämfört Frankrike och Sverige och naturligtvis till svensk fördel. Jag läste att Sverige exporterar mer el än Frankrike i sommar. Det var någon politiker som sade att Frankrike hade superdyr el. Kärnkraftverken kunde inte kyla reaktorerna och därför var det problem. Politiker använder information som det passar deras syften. Är inte det kännetecknande för politiker? Så här ligger det till.

Frankrike har 56 kärnkraftsreaktorer och de är jämnt fördelad över landet. Man har en väl utbyggd distribution av elledningar. Ca 70 % av elförsörjningen i Frankrike utgörs av kärnkraft.

I sommar har ca 32 reaktorer stått stilla och 20 har stoppats för normalt underhåll. Detta görs på sommaren när elförbrukningen är lägre. 12 av reaktorerna har ett mer allvarligt problem. Det finns rost på vissa kylledningar i sekundära kretsar och därför har man stannat dessa reaktorer. Ministern sade i veckan att alla reaktorer skall vara i gång i vinter. Därför har Frankrike varit importör av el i sommar. Normalt exporterar Frankrike ca 40–60 TWh per år under perioden 2016 – 2020, men inte i år.

El- och gaspriset för hushåll låstes hösten 2021. Riksdagen beslöt att priserna i november 2021 skulle ligga till grund för kommande prisökningar som sker i januari. Energibolagen får höja elpriset med maximalt 4 %. Jag har Vattenfall som elleverantör i Frankrike. De gör en avräkning per år, det skall bli intressant att kontrollera om löftet uppfylls när jag får avräkningen i november. För hushållen i Frankrike är elkostnaden hanterbar. Priset är låst till december 2022. Vi får se vad som beslutas i höst inför 2023. Jag tror man fortsätter med att låsa prisökningarna och i stället får bolagen bidrag från staten. Det innebär att den svenska politikern inte vet vad han pratar om. När det gäller företag finns inte denna prisbegräsning. Många företag har avtal med elproducenter och priset förändras när avtalen går ut.

Pga. av den värmebölja som varit i sommar har de kärnkraftverk som ligger vid floder i inlandet haft högre ingångstemperaturer på kylvattnet. Floderna var varmare än normalt. Raskt beslöt regeringen att tillåta 2 graders högre temperatur på kylvattnet som skickas tillbaka till floden. Detta var en fråga i ca en vecka. Frågan hanteras raskt och reaktorerna stod aldrig stilla.

EDF som är den stora aktören när det gäller energi har stora ekonomiska problem. De är till 70 % statligt ägt och 30 % gjordes tillgängligt vid en börsintroduktion för några år sedan. Nu har staten sagt att man skall köpa tillbaka aktierna. De gör det på ett bra sätt för aktieägarna. De har sagt att de skall betala ett premium på 34 % i förhållande till genomsnittskursen de senaste 12 månaderna. Kostnaden för staten är ca 9,7 miljarder euro. EDF problem är många. Nu får man köpa in dyr elproduktion från EU och sälja den betydligt billigare till hushållen. EDF är vidare tvungna att sälja ca 25 % av sin kärnkraftsproduktion, ca 100TWh, till konkurrenter i Frankrike till ett fast pris. Detta för att begränsa EDF marknadsdominans. Priset bestäms av en tillsyningsmyndighet och priset för ett år sedan var 42 eur/MWh.

Det stora problemet är dock kostnaden för nya kärnkraftverk och underhåll av en ganska gammal park av reaktorer. EDF är redan tungt skuldsatta.

Frankrikes kärnkraft

Frankrike är en stor anhängare av kärnkraft.

President Macron uttalade sig positivt om kärnkraften redan 2017. Man skulle satsa på nya kärnkraftverk och ny teknologi, s.k. EPR reaktorer och mindre SMR reaktorer. SMR går under namnet Nuward. Det är mindre reaktorer med 340 MW i produktion. Regeringen har sagt att man skall bygga 6-7 nya reaktorer.

EDF och helägda Areva bygger flera reaktorer i världen. De som byggts i Finland och Frankrike är stora sorgebarn. Det finländska projektet skulle vara klart 2010 och förhoppningsvis tas det i drift i vinter. Det franska projektet, Flamanville, skulle ha tagits i drift 2013 och troligen startar det i vinter. Förseningarna har kostat Areva och EDF stora pengar.

Man har även lagt ned ett kärnkraftverk, Fessenheim, som togs ur drift 2020. En gammal reaktor som tyskarna önskade stänga. Fransmännen lyssnade på deras argument. Samma debatt som med danskarna och Barsebäck.

De flesta kärnkraftverken byggdes på 1970–80 talet och hade en driftstid på 30 år. Dessa kommer att drivas vidare och beräknas tas ur drift mycket senare.

Den franska teknologin finns även i Kina, där har kineserna hållit i bygget och dessa fungerar sedan 2018. De har två reaktorer.

I U.K byggs två reaktorer i Hinkley Point som är ett joint venture med kinesiska pengar. Här verkar bygget hålla tidsplan. Lite försenat men det beror på förseningar i tillståndsprocessen och covid.

 Gas

Gas används ofta i hemmet i Frankrike. Man har gas för uppvärmning, varmvatten och till spisar. Man har fyra hamnar som kan ta emot fartyg med gas. Man har startat ett projekt i Le Havre som skall kunna ta emot flytande gas i en anordning på havet. Man kortade ned ansökningstiden och har genomfört tillstånden på rekordtid. Tydligen fick miljöfrågan stå tillbaka då man ansåg att detta var på ett industriområde och därmed är miljön ändå utsatt för påfrestningar. Frankrike har 92 % fyllda förråd med gas och räknar med att till vintern ha förråden fyllda.

Kommunikation

Macron sade i veckan att Frankrike måste vara solidariska med andra länder och köra alla typer av elproduktion för att kunna exportera och hjälpa andra utsatta länder. Det innebär att oljekraftverk, vatten, vind och kärnkraftverk skall köras så att de kan tillgodose andra länders ökade behov.

Regeringen har varit tydliga att företag och hushåll skall försöka minska elkonsumtionen med 10 % i vinter. Gör inte företagen det kanske det blir partiell nedstängning vid topparna. Det diskuteras även att införa 4 dagars vecka på arbetsplatser för att kunna minska värmen på kontoren. Arbetstagarna skall jobba hemifrån på fredagar. Varje grad som temperaturen sänks sparar ca 5 % i energi.

Vi tar på oss tröja hemma i vinter.  

Övrigt

Det jag förvånas över i den svenska debatten är hur miljövännerna bortser från fysiska fakta. Professor Jan Blomgren förklarar på ett enkelt sätt hur elsystemet fungerar. Sverige måste ha mer basel i södra Sverige som skapar stabilitet, sedan kan miljövänlig el läggas på toppen av denna basel. Ingen miljöpartist lyssnar på denna sakkunskap. De säger bara att man skall bygga mer sol och vindkraftverk. Det är skrämmande att sakkunskap får stå tillbaka för enkla lösningar som inte fungerar enligt sakkunskapen.

Vi får de politiker vi förtjänar.

Garantipension upphör för utlandssvenskar.

Den 22 juni fattade Sveriges riksdag ett beslut som leder till att pensionärer som är bosatta utomlands ej kommer att få fortsatt garantipension.

Inkomstpensionen påverkas inte av beslutet.

Förslaget kommer att slå hårt mot de kvinnor och män som varit medföljde och som inte har varit yrkesarbetande under åren utomlands. En del har kanske haft få yrkesverksamma år i Sverige och de kommer nu att stå utan garantipension från nästa år.

Mer information kommer att läggas upp på Pensionsmyndighetens hemsida och brev kommer att skickas ut till de som uppbär garantipension. Beslut i varje enskilt fall kommer att skickas till berörda i december månad.

Ändringen uppstår pga. en dom i EU-domstolen fallet Zaniewicz-Dybeck mot pensionsmyndigheten. Domen slog fast att garantipension ansågs utgöra en miniförmån. Regeringen passade då på att göra en tolkning som gjorde att man nu kan ta bort garantipension för pensionärer boende utomlands.

Bakgrund till EU-domen

EU-domstolen har i en dom från den 7 december 2017 klargjort att garantipensionen för födda 1938 eller senare och garantipension till omställningspension ska kategoriseras som en minimiförmån enligt EU-bestämmelserna. En miniförmån betalas endast ut till de som är bosatta inom det land som beviljar förmånen.

Den som har varit bosatt utanför Sverige efter domen har fått garantipension utbetald enligt en tillfällig nationell lag. Denna tillfälliga lag upphör nu från och med oktober 2022. Det innebär att inga garantipensioner kommer att beviljas efter oktober samt att utbetalningar avseende garantipension upphör från 1/1 2023. 

Vad är garantipension? Så har står det på pensionsmyndighetens hemsida:

” Om du inte haft någon arbetsinkomst i Sverige kommer din allmänna pension bestå av garantipension. Om du har haft en låg arbetsinkomst i Sverige eller jobbat ett mindre antal år kommer du att få låg inkomstgrundad pension. Din allmänna pension kommer då att bestå av både inkomstgrundad pension och garantipension.”

Vilka har rätt till garantipension.

”Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år fram till och med året innan det år då du har rätt till garantipension. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år. Har du till exempel bott 27 år i Sverige får du alltså garantipension med 27/40-delar.”

Vilka pengar talar vi om?

Garantipension är för de som ej har tillräcklig inkomstgrundande pension och utgör ett stöd så att man kommer upp till en mininivå i sin pension.  

Man kan som gift få maximalt 8 855 kr per månad i garantipension, beloppet från augusti 2022.

Om man som gift har mer än 13 477 kr i inkomstgrundande pension per månad har man ej rätt till garantipension.

Är man bosatt i Sverige sker inga förändringar, det är bara utlandssvenskar som drabbas.

Många kommer att drabbas av denna förändring och tyvärr verkar alla instanser som försökt att påverka frågan ha blivit överkörda.

Namnbyte, valet, TV program och Tour de France

Jag skrev om efternamn och svårigheterna att få rätt mot myndigheterna i Frankrike. Från den 1 juli 2022 har man infört nya regler som underlättar namnbyte. Det är många kvinnor i Frankrike som har problem med de franska myndigheterna när det gäller efternamnet. Processen att byta efternamn har varit komplicerad och man måste gå till domstol för att ändra namnet.

Nu kommer det att vara möjligt att byta efternamn genom att registrera namnändring hos kommunen. En vuxen person kan välja om han eller hon vill bära sin mors, sin fars eller bådas namn. Detta är möjligt en gång i livet. En förälder kommer också att kunna lägga till sitt eget namn till sitt barns namn genom att informera den andra föräldern om detta. Om barnet är över 13 år krävs hans eller hennes samtycke.

Från och med den 1 juli 2022 kommer alla vuxna att kunna ändra sitt efternamn genom att helt enkelt byta ut namnet på den förälder som inte gavs till honom eller henne vid födseln och genom att meddela sitt val på en blankett i stadshuset på den ort där han eller hon är bosatt. Förhoppningsvis kommer detta att fungera även när man har fått fel namn av myndigheterna i Frankrike. Värt att pröva helt enkelt.

Valet till Frankrikes riksdag

Det är fortsatt oklart hur Frankrike skall styras. Ingen vill samarbeta med Macron. Det är låsta positioner och diskussioner med partiledarna pågår. I nästa vecka skall premiärministern Borne genomföra en regeringsombildning. Om det blir några ministrar från andra partier i denna regering har man säkrat majoritet i riksdagen. Om det inte är några ministerposter till andra partier kommer regeringen att satsa på att finna majoritet genom att hoppa mellan de olika partierna. Det finns tydliga frågor som Macron driver och som ibland passar vänstern och ibland passar högern. Svaret kommer i mitten på nästa vecka.

Talmannen som nu är en kvinna, Yaël Braun-Pivet, valdes till president i Assemblée National. Första kvinnan i Frankrikes historia. I den andra valomgången valde Le Pens parti att lägga ned rösterna och banade väg för Macron att få sin representant som president. Det är den 3–4 viktigaste politiska posten i Frankrike. Vissa säger att Senaten är viktigare andra att riksdagen är viktigare efter presidenten och premiärministern.

En annan viktig post är ordförande i finansutskottet. Denna post skall normalt gå till största opinionsparti enligt praxis. Mélenchon´s samarbetspartners har inte accepterat att bilda en grupp och därmed är France Insoumise (FI) tredje största parti i riksdagen. Det borde innebära att Le Pens man borde ha blivit vald till denna viktiga post. Nu valde FI samarbetspartners att rösta på Mélenchon’s kandidat och efter tre omröstningar vann Eric Coquerel (FI). Det innebär att detta viktiga utskott leds av en från extremvänstern. Vi får se vilka utspel som det kan leda till. I utskottet förbereds lagar och uppföljning av budget etc. De har inte majoritet i utskottet men det är en viktig post. Bland annat kan presidenten få ut hemligstämplade dokument för sitt arbete. Att partiet som har majoritet ”Ensamble” valde att avstå från omröstning är praxis.

Un Président, l´Europe et la guerre

På torsdagen sändes ett mycket intressant program på France 2. Det är en dokumentär om Macron och hans hantering av krisen runt Ukraina. Det skildrar veckorna innan kriget blev ett faktum och fram till tågresan som Macron, Draghi och Schultz gjorde gemensamt till Kiev i mitten av juni. Man får följa diplomater, Macron och telefonsamtal med beslutsfattare i Europa. Flera sekvenser och samtal med Putin återges också. Ryssarna har protesterat dagen efter sändningen mot att man utelämnar material från intima diskussioner mellan två statsmän. Programmet är på franska och man måste registrera sig och få ett konto. Mycket enkelt och ange ett franskt postnr, tex 06800. Jag gjorde det och kom in utan problem. Mycket sevärt. För att ta del av programmet, klicka på denna länk:

https://www.france.tv/documentaires/politique/3558577-un-president-l-europe-et-la-guerre.html

Tour de France

På fredag startar Le Tour de France i Köpenhamn av alla ställen. Nu har man internationaliserat tävlingen och den passerar också Belgien och Schweiz i år. De cyklar i tre veckor över hela Frankrike. Kul att se då man också pratar en hel del om byar, städer och landskap man passerar igenom. Det är världens största cykeltävling.