Nu eller aldrig, Macron har bestämt sig.

Att höja pensionsåldern är något som president Macron har önskat genomföra sedan länge. Det har hela tiden dykt upp händelser som inneburit att han har beslutat sig för att skjuta upp reformen. Nu senast var det Covid krisen som gjorde att man bordlade frågan. I veckan har ett förslag lagts fram.

Slagorden för reformen är Justice, Équilibre och Progrès. Justice, dagens pensionssystem är mycket ojämlikt enligt regeringen. Vissa kan påbörja sin pensionering vid 55–58 år och andra behöver arbeta till 62 år.  Man önskar få ett mer jämlikt system. Équilibre, regeringen önskar få ekonomisk balans i pensionssystemet. Progrès, förslaget innebär att även de som varit hemma med barn får tillgodoräkna sig pension dessutom skall man kunna fortsätta arbeta och samtidig kunna påbörja sitt pensionsuttag.

Presidenten saknar majoritet i riksdagen och måste därför förlita sig på att något annat parti stödjer hans förslag. Partiet som ligger närmast är Republikanerna. De har liknande förslag i sitt partiprogram men det finns några skillnader som måste hanteras. Pensionssystemet kommer att ha stora underskott när man närmar sig 2030, detta måste hanteras. Det finns tre vägar att gå, minska pensionerna, höja skatterna eller att genomföra en reform. Regeringen har valt den sista vägen.

Skillnader mellan svenskt och franskt system

I Frankrike är det de som arbetar idag som betalar pensionärerna. Det går under beteckningen ett solidariskt system. Pengar avsätts i pensionskassor och det finns olika tilläggspensioner för olika yrkesgrupper. Det är staten som står garant för systemet. Skulle någon pensionskassa gå med underskott är det staten som skall tillskjuta pengar så att utbetalningar kan fortsätta. I debatten hör man att det inte är något underskott idag och att denna reform inte alls behöver genomföras. Det finns flera kassor som har underskott redan idag. Regeringen har beräknat att underskottet kommer att uppgå till knappt 14 miljarder euro när man närmar sig 2030. Det innebär att staten måste hitta pengar inom andra områden för att kunna utbetala pensioner till framtidens pensionärer om nuvarande system skall bibehållas. Systemet är ohållbart och kommer att skapa stora finansiella problem genom att medellivslängden ökar

I Sverige bygger det på ett individuellt system. Vi samlar på oss pension genom avsättningar på vår inkomst och bygger upp vår egen pensionsfond. Detta gäller för alla som ligger ovanför nivån för garantipension. För att få utnyttja full garantipension måste man ha bott i Sverige i 40 år. Garantipension uppgår till maximalt 10 856 kronor per månad för ogifta och 9 814 kr för gifta. Den kan tas ut från 66 års ålder. Har du högre pension får du inte ta del av denna garanti. Garantipension har sedan årsskiftet tagits bort för svenska medborgare bosatta i utlandet. I Sverige kan man börja ta ut allmän pension vid 63 års ålder. En del fortsätter ändå att arbeta även om pensionen utbetalas.

Frankrike kommer sannolikt att bli väldigt oroligt under våren 2023. Facken har bestämt sig för att ta till strid för att reformen inte skall genomföras såsom föreslagits. Redan den 19/1 blir det demonstrationer och sannolikt kommer det sedan att strejkas för att sätta tryck på regeringen. Omfattningen av problemen är svår att förutse.

Franska pensionssystemet.

Det finns en mängd olika system som har mycket stora skillnader. Inom vissa yrkesgrupper kan man gå vid 55–58 år beroende på hur länge man har arbetat. Det är därför svårt att jämföra, men det finns statistik som säger att fransmännen går i pension vid ca 63 års ålder. Inom statlig förvaltning baseras pensionen på de sista sex månaders löneutbetalningar. Detta kan leda till kraftiga löneökningar det sista halvåret för att få en bra pension. I privat sektor är det de senaste 25 åren som utgör bas för pension. Man skiljer på tre olika yrkesgrupper, régimes spéciaux som utgör 27 olika yrkesgrupper (består av 7 % av alla anställda), offentligt anställda och privat anställda. Syftet med reformen är att utjämna skillnaderna mellan olika yrkesgrupper.

I tabellen anges när fransmännen tar ut sin pension i olika åldrar.

Arbetsrätten är mycket omfattande och lagboken innehåller 3 800 sidor lagtext. När man gick till 35 timmars arbetsvecka tillkom 400 sidor lagtext. Fransmännen behöver mycket detaljerade texter för att kunna täcka in olika scenarier och yrkesgrupper. Resultatet är att allt blir mycket komplext.

Förslaget

Man skall införa ett gemensamt system. Man önskar minska skillnaderna mellan olika yrkesgrupper såsom régimes spéciaux, privat anställda och statlig förvaltning. Detta kommer att ske i olika steg.

De flesta är emot denna reform. Facken, vänstern och folket är emot. Enligt en opinionsundersökning är drygt 70 % av fransk folket mot denna reform.

Ett stort problem är att äldre personer har svårt att hitta nytt arbete. Inom EU mäter man hur många som är yrkesverksamma i gruppen 55–64 år och där utmärker sig Frankrike. Bara 56 % är i arbete medan det i Tyskland är 71,8 %. Kan förvisso bero på att många kan gå i pension vid 62 års ålder.

Konkret vad föreslås:

Man kommer att höja den allmänna pensionsåldern från 62 år till 64 år. Det sker genom att man får arbeta tre månader mer varje år fram till 2030. Från 2030 kan man gå med full pension vid 64 år. Det innebär att generationen födda -68 behöver arbeta till 64 år.

För att få full pension måste man ha arbetat i 43 år till år 2027. (172 kvartal) Detta beslöts redan 2014 men skulle vara genomfört 2035 enligt tidigare beslut. Man tidigarelägger genomförandet och lägger på ett år.

Man skall kunna påbörja pensionsuttag och samtidigt fortsätta arbeta. Det är idag förbjudet.

Man höjer lägsta pensionen till 1 200 euro netto för samtliga pensionärer, även för de som redan idag uppbär pension.  (+100 euro). Gäller 2 miljoner personer.

Öka ansträngningarna för att fler i åldersgruppen >55 år kommer i arbete. Idag har seniorer svårt att hitta arbete. Stöd och utbildningsinsatser skall utformas.

För invalider och de som anses olämpliga att arbeta kommer pensionsåldern att kvarstå vid 62 år

Handikappade kan få full pension vid 55 års ålder precis som tidigare.

Har man inte arbetat det antalet år som krävs (43 år) för full pension kan man ändå få full pension om man arbetar till 67 års ålder.

De som börjat arbetat tidigt, redan vid 16 års ålder kan gå vid 58 år med full pension. Många startar som lärlingar direkt efter obligatoriska skolgången. De som börjat arbeta innan 20 års ålder kan gå vid 62 år.

Andra grupper som kan gå tidigare är t.ex. brandmän och poliser.

De som anställs inom régimes spéciaux kommer från 1/9 2023 att övergå till den allmänna pensionsgruppen. Deras speciella status kommer att upphöra för nyanställda. Régimes spèciaux är de som arbetar inom RATP (allmänna transport i Paris, el & gas anställda, gruvanställda, notarieanställda, Banque de France etc.

Tidplan

Förslaget presenteras i veckan

23 januari presenteras det för ministerrådet

Slutet av januari läggs förslaget in i socialförsäkringen, vilket är en budgetfråga och därigenom kan premiärministern påkalla 49:3 som innebär att beslutet kan fattas utan omröstning i riksdagen om det inte får stöd av andra partier

Början av februari startar diskussionen i riksdagen

Våren/sommaren beslutar riksdagen

Vid positivt beslut i riksdagen börjar regelverket att gälla 1 september 2023

Sammanfattning

Den 19 januari startar protesterna då samtliga fackförbunden har kallat till demonstrationer. Därefter kommer det säkert att utlysas strejker. Det kommer sannolikt att hålla på under hela vintern och våren.

Troligen kommer reformen att kunna genomföras av regeringen utan att de använder 49:3. Éric Ciotti som är ledare för Les Rèpublicains har i media givit sitt stöd till reformen då regeringen har tagit hänsyn till deras synpunkter.

Regeringen med stödpartier saknar 9 mandat i riksdagen och Les Rèpublicains har 62 säten i riksdagen. Det borde räcka för att beslutet skall kunna fattas.

Jag råder er alla att hålla koll på vad som händer i Frankrike på en sajt som heter C’est la Grève, https://www.cestlagreve.fr/. Här hittar ni de strejker som utlyses. Det kommer säkert att bli en hel del. Bra att veta när ni reser till/från Frankrike. Idag har CGT utlyst strejker på raffinaderierna den 19/1, 26/1 och 6/2.

Arbetet i riksdagen kommer vara omfattande. Motståndarna kommer att begära tillägg till lagtexten, det kan röra sig om tusentals tillägg. Ibland är det befogade tillägg som begärs. I många fall är det bara att man begär att ordet ”pour” skall bytas ut mot ”par”. Detta för att fördröja och sabotera arbetet i riksdagen.

Det som är förvånande i debatten är alla som uttalar sig i TV och som måste arbeta till 64 år säger att det är förfärligt. Hörde någon som sade att man arbetar och sedan dör man. Ingen funderar på varifrån pengarna skall komma och hur man solidariskt skall åtnjuta sin pension och ålderdom. Fransmännen är ett ganska bortskämt folk.

Sverige har beslutat att förändra regelverket för pensionering. Allmän pension kan tas ut från 63 år (tidigare 62 år) och från 2026 skall pensionsåldern höjas till 64 år. För garantipensionen höjs ålder från 65 år till 66 år. Har några protesterat? Vilka var ute på gatorna i Sverige? Det är nog för regnigt och kallt för att folk skall ut på gator och torg. Det ligger nog inte i svenskars natur att protestera på gatorna. Politikerna bestämmer och vi får reda på det genom media och sedan anpassar vi oss. Så är det inte i Frankrike.

Skillnad mellan La Mutuelle och privatförsäkring i Sverige

Jag glömde beskriva skillnaden mellan en svensk privatförsäkring och La Mutuelle. Här kommer en kommentar från Jan Granath.

Bra beskrivning av fransk sjukvård som är fantastiskt bra. Man kanske skall tillägga att privat sjukförsäkring – mutuelle – skiljer sig från den svenska modellen, som i grunden är hämtad från USA. De svenska försäkringarna ger förtur till vård, vilket de franska inte gör. I Frankrike får alla samma vård lika snabbt oavsett försäkring – skillnaden är egenkostnad.

En annan skillnad mellan den svenska och franska är att i Sverige kan försäkring nekas till en person med hälsorisker. Detta är enligt lag förbjudet i Frankrike. Likaså är det inte tillåtet att kräva hälsodeklaration vid teckning och försäkringsbolag får ej kräva insyn i patientjournaler.

Rent kvalitetsmässigt och tekniskt är svensk och fransk vård båda i världsklass. Problemet i Sverige är organisation och ledning av vården och framför allt tillgänglighet och kommunikation. Sverige har fler läkare per capita än Frankrike, men avsevärt kortare patienttid. Samtidigt som alltmer administration läggs på vårdande personal i Sverige ökar antalet administratörer – en obegriplig paradox.

Politik och Fotboll hör det ihop?

Man hör ofta att man skall skilja på politik och idrott. På söndag startar fotbolls VM i Qatar och jag har sett två dokumentärer hur Frankrike agerar i det politiska spelat bakom tilldelning av värdskapet till Qatar. Den första är en serie på Netflix som heter FIFA, ”ballon rond et corruption”. Serien är i fyra delar. Igår såg jag en annan dokumentär på fransk TV om landet Qatar och en efterföljande fördjupande diskussion som var mycket intressant. Frankrike och Qatar har mycket affärer ihop. Qatar äger fotbollslaget PSG i Paris till att börja med.

Bakgrund

Qatar var ett ökenområde med mycket litet värde ända fram till 70-talet. Det var ett engelskt protektorat fram till 1971. Man upptäckte ett gasområde utanför Qatars kust mot Iran. Nu delar länderna på denna naturresurs. Iran har det problematisk eftersom de är satta i embargo av USA. De kan inte exportera sin gas.

Qatar satsade på denna resurs. De lånade stora belopp för att kunna skapa en infrastruktur och samtidigt behålla kontrollen på tillgången. Många skakade på huvudet och trodde inte alls på deras strategi. Emiren är shejk Tamim ben Hamad Al Than som är född 1980. Han är utbildad i England och genomgått militär utbildning på Royal Military Academy Sandhurst. Hans äldre bror avstod från att överta rollen som emir och lät sin yngre bror ta över efter deras pappa 2013. Landet styrs av en klan och har så gjorts sedan lång tid tillbaka. Pappan till nuvarande schejken genomförde en kupp mot sin far när emiren var på semester i Schweiz och tog makten 1995.

Qatar har enorma gastillgångar och har skickligt byggt upp sin verksamhet. Landet är klämt mellan två större sfärer, Saudi och Iran. Många av deras närmaste grannar bröt de diplomatiska förbindelserna 2017 och Qatar blev isolerade under några år.

Deras strategi har varit att köpa vapen från västvärlden och ge USA baser i landet. De köper vapen från Frankrike, USA och England. Detta ledde till att bojkotten upphörde. Trycket från västvärlden blev för stor på arabländerna.

Politik och idrott

Nuvarande schejken har ett stort idrottsintresse och använder idrott för att sätta Qatar på världskartan. Schejken sitter i IOK och investerar i fotbollslag världen över. PSG i Paris är ett sådant exempel. De investerar i tränare, spelare och bygger upp idrotten så att de kan synas på prispallen i olika världsidrotter. Nu skall de organisera VM i fotboll som börjar på söndag och som är mycket kritiserat. USA var den kandidat som alla trodde skulle få arrangemanget. Michel Platini som var en nära medarbetare till Blatter röstade för Qatar och inte för USA som alla trodde. Enligt en dokumentär var det på uppmaning av president Sarkozy som dagarna innan omröstningen hade möte med Emiren och Platini. Där förband sig Qatar att köpa mängder av vapen från Frankrike och göra stora investeringar. Därför bytte Platini ståndpunkt och gav UEFA:s röst till Qatar efter påtryckning från president Sarkozy.

FIFA

Qatar hade en mycket stark man i FIFA som har hjälpt Sepp Blatter att behålla makten i organisationen under alla dessa år. Hans namn är Mohamed Ben Hammam Abdallah och var Qatars handgångne man inom FIFA och kunde styra fotbollen i världen. Det framgår i dokumentären om FIFA på Netflix att han mutade de olika representanterna inom FIFA så att röstandet utföll till Qatars önskemål. Blatter använde Abdallah för att rigga alla omröstningar i organisationen. Svensken Leif Johansson som var ordförande för fotbollsorganisationen UEFA ställde upp mot Sepp Blatter för att bli vald till Ordförande i FIFA. Han förlorade denna omröstning. Det var flera afrikanska länder som i sista stund köptes över av Qatar till fördel för Blatter. Blatter har aldrig blivit fälld.

Qatars investeringar i Frankrike.

När jag cyklade förbi flygplatsen i somras stod en Airbus på plattan på Nice flygplats. Det fanns inga kännetecken men ett flygid nummer fanns på flygplanskroppen. Flyget tillhör ett charterbolag i Qatar och enligt webben används den av emiren och hans familj. Det var en stor Airbus och den stod flera veckor på samma ställe. Emiren äger en egendom ovanför Mouans–Sartoux på 30 hektar. Ligger mellan Grasse och Cannes. De var här på semester. Antagligen var det för varmt i Qatar. Fotbolls-VM skulle ha ägt rum i somras men blev flyttad till november-december pga. hettan. Det har man nu löst genom att arenorna har luftkonditionering i Qatar!

Qatar äger Al Jazeera som anses vara oberoende och har 200 miljoner tittare i världen, de har ca 50 miljoner tittare i arabvärlden.

De äger sportkanalen BEIN sports som är stora i Frankrike på alla idrotter.

De äger hotellen Carlton och Martinez i Cannes. Vidare äger de Royal Monceau och Concorde Lafayette i Paris. 

Qatar har stora aktieposter i Lagardère (13%) som är stora inom media och reseindustrin. Lagardère utvecklar ett tredje ben inom idrott. De drev Friends arena i Stockholm. Qatar har (7%) av VINCI, 5 % av Total Energie, 4,7% av Veolia, 2% av Vivendi och 1% av LVMH. Alla globala bolag.

Qatar är stora inom sportswashing, kan man lugnt konstatera.

Idag säger President Macron att man skall skilja på idrott och politik i TV.

Dokumentären om Qatar gick på kanal 5 i Frankrike med efterföljande diskussion.

Höjda skatter för de som inte bor i Frankrike

Det finns två skatter i Frankrike som är betydande, förutom inkomstskatten. Den ena heter Taxe D´habitation och den andra heter Taxe Foncière. För oss som är skrivna på en fastighet i Frankrike tas den förstnämnda bort helt och hållet 2023. Staten skall ersätta kommunerna och regionerna för inkomstbortfallet. Skatterna har varit ungefär jämnstora, vi har betalat ca 1 800–1 900 euro per skatt. Skatten för Taxe D´habitation beräknas på ett fiktivt värde, som baseras på ett schablonvärde vad bostaden skulle kosta att hyra. Den andra skatten beräknas på ett värde där fastigheten är belägen, som den svenska fastighetsskatten.

För 2023 kommer jag att betala endast Taxe Foncière eftersom jag är skriven på denna adress. Taxe D’habitation betalas 2023 enbart för de som har semesterfastigheter.

Regeringen har sedan 2014 möjliggjort för kommunerna och regionerna att höja skatterna betydligt för semesterboende. Det gäller för både franska och utländska medborgare. Kommunerna kunde öka skatten till 20% i de områden som har brist på bostäder och har mer än 50 000 innevånare samt anses ligga i turistområden. Det var 1 136 kommuner.

Regeringen har sedan 2017 möjliggjort för kommunerna och regionerna att höja skatterna ändå mer för de som inte är fast boende. Kommunerna kan öka skatten med mellan 5–60 % i de områden som har brist på bostäder. Nu tillkom ytterligare 4 000 kommuner. Kommunen bestämmer hur de önskar höja skatten.

I en ort som Théoule sur Mer är 76 % av alla bostäder semesterbostäder. I en annan ort Roquebrune-Cap-Martin är 42% av alla bostäder semesterboende. Det skapar ett underskott av bostäder för de som önskar bosätta sig permanent och arbeta.  Hela samhällsstrukturen blir också lidande då de flesta bor bara under semester, lov och långhelger.

Ökning av skatten på semesterbostäder har pågått sedan 2017 och det är mycket olika beroende på var man bor. I många kommuner är man redan uppe i maximal ökning på 60 %. Dessa är Mouans-Sartoux, Nice, Beaulieu-sur-Mer. Andra orter är på väg att höja skatten till den maximala nivån. Dessa är Roquebrune-Cap-Martin. Tourrettes-sur-Loup och Saint-Jeannet. För Théoule sur Mer ökar man skatten till 40 % under 2022. Ni hittar vad er skatt är på sid 2 på skattebeskedet. Är ni redan uppe i 60% kan de inte i dagsläget höja mer. I Nice berörs 32 455 semesterbostäder av den höjda skatten och det ger staden 25,5 miljoner euro i inkomst. Under 2022 har ca 30% av de kommuner som har möjlighet att höja skatten till 60 % utnyttjat denna möjlighet.

I departementet Alpes-Maritimes är 25 % av alla bostäder semesterbostäder. Många kommuner använder dessa intäkter att bygga sociala bostäder eller utveckla infrastrukturer.

Ni får helt enkelt titta på de två skatterna och se vilken skatt som ni betalar.

Skatt på inkomst.

Frankrike är ett av de högst beskattade länderna i Europa. Tror bara att Danmark tar ut mer skatt som andel av BNP. Jag roande mig med att jämföra vad jag hade betalat i Sverige på våra pensionsinkomster jämfört med Frankrike. Jag gick in på Skatteverkets hemsida och slog in uppgifterna. Jag sambeskattas i Frankrike och vi betalar ca 15 % skatt i Frankrike. Till den franska skatten tillkommer Taxe D´Habitation och Taxe Foncière. Man får därför lägga på ytterligare 4 %. I Sverige hade vi betalat 19%. Då är jag ej med i svenska kyrkan och jag använde skatteskala 29 för Solna. Nu försvinner den förstnämnda skatten och därför sjunker skattetrycket något för de fast boende i Frankrike. Allt beror naturligtvis på vilka inkomster man har och var man bor i Frankrike för att få det totala skattetrycket.

En förklaring till att vi inte betalar lika mycket som fransmännen är att vi inte betalar sociala avgifter i Frankrike. Vår sjukvård i Frankrike betalas av Sverige. Vice versa för fransmän boende i Sverige. Reavinster på aktier har i båda länderna en fast skatt på 30 % oavsett inkomst. Eftersom vi svenskar inte betalar sociala avgifter sjunker skatten på reavinster till ca 20 %. Har precis redovisat till de franska myndigheterna en reavinst på aktier och de återbetalade 10 % av det beloppet jag skulle betala pga. att jag är svensk och inte betalar sociala avgifter.

Till detta får jag sol, golf, vin och ett fantastiskt klimat. Folk badar fortfarande i havet.

Familjedrama i Marseille

En mamma anmälde sitt autistiska barn försvunnen i helgen. Pojken som var 11 år hittades knivhuggen och död i en skogsdunge intill en bäck. Någon dag senare anhölls mamman på sannolika skäl misstänkt för att ha dödat sin son. Hon har nu erkänt brottet.

Kvinnan var skild och skötte om sin son på heltid. Pojken led av svår autism. Hon skötte om pojken 24 timmar per dygn 7 dagar i veckan. Det blev för mycket. Hon började slå pojken i hemmet och sedan hade hon tagit med pojken och knivhuggit honom flertal gånger. En ofattbar händelse.  

I TV diskuterades man hur detta kunde hända och hur stödet ser ut för familjer som skall ta hand om gravt autistiska barn. Verkligheten ser inte vacker ut. Familjer lämnas ensamma att försöka ta hand om situationen. Ofta leder det till skilsmässa. Personen som tar hand om barnen kan inte arbeta, de blir isolerade, de lever på existensminimum och de får inte avlastning. Kanske några timmar i veckan i bästa fall. En del autistiska barn har stora sömnsvårigheter och de vuxna måste även vara vakna nattetid. Det leder till utmattning och sömnsvårigheter även för de vuxna.

Man beräknar att det finns ca 700 000 autistiska personer i Frankrike. Ca 100 000 är under 20 år. Stöd till familjen är under all kritik i Frankrike. Familjerna få hjälp men långt ifrån tillräcklig hjälp. De riktigt svårt sjuka barnen i autism är i många fall utestängda från hjälp från samhället. De är för svåra att hantera för många institutioner. Personalen är lågavlönade och många har mycket bristfällig utbildning. Personalen byts ofta och skapar en otrygg situation för de autistiska barnen.

Europarådet har fällt Frankrike för att inte respektera autistiska barns behov av utbildning, skolgång, yrkesutbildning. De har blivit fällda fem gånger 2004, 2007, 2008, 2012 och 2014.

Det finns många vittnesmål om kvinnor som kämpar för sina autistiska barn mot myndigheter och beslutsfattare. Det har skrivits massor av böcker och många desperata inlägg i debatten om Frankrikes disfunktionalitet. De senaste 5–10 åren har mängder av associationer startas som kan vara till hjälp för att få adekvat hjälp av samhället.

Beviset att hjälpen är undermålig är nog dödsfallet av den 11 åriga pojken, mamman stod inte ut längre. Det blir nog en riktig tankeväckare i politiska kretsar. Antalet vårdplatser och utbildade personer som kan hjälpa till att utveckla och hjälpa autistiska barn är långt ifrån tillräcklig. Det saknas massor av platser för att familjer skall kunna få tillräcklig hjälp. Det är ett underkännande av fransk politik. Det är många som behöver denna hjälp.

Det finns ingen motsvarighet till den svenska skolplikten i Frankrike. Alla barn i Sverige skall beredas plats i skolan oavsett handikapp. I Frankrike är myndigheterna inte skyldiga att bereda plats för autistiska barn i skolan. Vilket betyder att många av dessa barn inte får någon skolgång.

Handikappanpassning

På tunnelbanan i Paris finns 303 stationer, 9 av dessa är handikappanpassade. Dessa ligger på linje 14. Jag såg ett nyhetsinslag där politiker invigde en handikappanpassad station i Paris med stora ord och stolthet. Den rullstolsbundne åkte ned och skulle ta tunnelbanan, han kom inte upp på tåget då vagnarna var betydligt högre än perrongen. Nu kunde man i alla fall åka ned till perrongen.

I Stockholm är alla stationer på tunnelbanan handikappanpassade. I Barcelona är det 82 % och i Tokyo är det 88 % av alla stationer.  I Frankrike finns det lagar för allt, även för handikappanpassning. Problemet är nog att lagarna inte efterföljs och man undviker ta tag i problemet.

Generellt kan sägas att Frankrike har mycket att utveckla och detta ställs på sin spets med pojkens död.

Elförsörjning i Frankrike

”Fin de l’abondance””des évidences” et ”de l’insouciance”

President Macron framträdde i slutet av augusti och redogjorde för sin syn på världen.

 ”Abondance” = Överflöd. Vår tid håller på att förändras och vi kan inte räkna med att vi skall kunna låna pengar med ränta som kostar någon tiondels procent. Vi kan inte få mineraler i överflöd, vatten är en bristvara. Teknologin som vi sagt skall lösa alla våra problem kanske kan göra det, men till vilket pris. 

”Évidence” = Självklarhet. Vi har trott att de flesta regimer kan vi hantera, nu vet vi att så inte är fallet. Vi har fler och fler auktoritära regimer. Vi har krig i vår närhet, klimatfrågan har gjort sig påmind på ett skrämmande sätt denna sommar. Vår cybersäkerhet visar att vi är sårbara.

”Insouciance” = Bekymmerslöshet. Vår kultur är utsatt, vår civilisation står för stora utmaningar, vi har tekniska utmaningar och allt detta kan vi bara vinna och försvara genom gemensamma ansträngningar.

Franska regeringen är rädda för att ”gula västarna” skall vakna till liv igen. Frankrike har inte råd med en sådan rörelse denna vinter. Man satsar stora belopp för att hålla de som har det sämst ställt lugna. 50 miljarder euro har satsats för att hålla köpkraften uppe. Det delas ut el- checkar, matcheckar, cykelcheckar, bensincheckar, man höjer bidragen etc, etc.

Ett exempel är bensin och diesel. Idag tar regeringen 30 centimes i kostnad per liter och oljebolaget Total bidrar med 20 centimes. Priserna i Frankrike har därför sjunkit kraftigt och man betalar idag för SP98 1,488 euro och för diesel 1,649 euro. Det är många politiker som kräver att man skall beskatta oljebolagen för deras övervinster. Ett av problemen är att tex Total är ett världsomspännande företag och 20 % av omsättningen kommer från Frankrike. Regeringen har därför fått Total att sänka bensinpriset med 20 centimes och politikerna kan nu säga att Total bidrar till ökad köpkraft i landet.

Elproduktionen

Svenska politiker har de senaste månaderna ofta jämfört Frankrike och Sverige och naturligtvis till svensk fördel. Jag läste att Sverige exporterar mer el än Frankrike i sommar. Det var någon politiker som sade att Frankrike hade superdyr el. Kärnkraftverken kunde inte kyla reaktorerna och därför var det problem. Politiker använder information som det passar deras syften. Är inte det kännetecknande för politiker? Så här ligger det till.

Frankrike har 56 kärnkraftsreaktorer och de är jämnt fördelad över landet. Man har en väl utbyggd distribution av elledningar. Ca 70 % av elförsörjningen i Frankrike utgörs av kärnkraft.

I sommar har ca 32 reaktorer stått stilla och 20 har stoppats för normalt underhåll. Detta görs på sommaren när elförbrukningen är lägre. 12 av reaktorerna har ett mer allvarligt problem. Det finns rost på vissa kylledningar i sekundära kretsar och därför har man stannat dessa reaktorer. Ministern sade i veckan att alla reaktorer skall vara i gång i vinter. Därför har Frankrike varit importör av el i sommar. Normalt exporterar Frankrike ca 40–60 TWh per år under perioden 2016 – 2020, men inte i år.

El- och gaspriset för hushåll låstes hösten 2021. Riksdagen beslöt att priserna i november 2021 skulle ligga till grund för kommande prisökningar som sker i januari. Energibolagen får höja elpriset med maximalt 4 %. Jag har Vattenfall som elleverantör i Frankrike. De gör en avräkning per år, det skall bli intressant att kontrollera om löftet uppfylls när jag får avräkningen i november. För hushållen i Frankrike är elkostnaden hanterbar. Priset är låst till december 2022. Vi får se vad som beslutas i höst inför 2023. Jag tror man fortsätter med att låsa prisökningarna och i stället får bolagen bidrag från staten. Det innebär att den svenska politikern inte vet vad han pratar om. När det gäller företag finns inte denna prisbegräsning. Många företag har avtal med elproducenter och priset förändras när avtalen går ut.

Pga. av den värmebölja som varit i sommar har de kärnkraftverk som ligger vid floder i inlandet haft högre ingångstemperaturer på kylvattnet. Floderna var varmare än normalt. Raskt beslöt regeringen att tillåta 2 graders högre temperatur på kylvattnet som skickas tillbaka till floden. Detta var en fråga i ca en vecka. Frågan hanteras raskt och reaktorerna stod aldrig stilla.

EDF som är den stora aktören när det gäller energi har stora ekonomiska problem. De är till 70 % statligt ägt och 30 % gjordes tillgängligt vid en börsintroduktion för några år sedan. Nu har staten sagt att man skall köpa tillbaka aktierna. De gör det på ett bra sätt för aktieägarna. De har sagt att de skall betala ett premium på 34 % i förhållande till genomsnittskursen de senaste 12 månaderna. Kostnaden för staten är ca 9,7 miljarder euro. EDF problem är många. Nu får man köpa in dyr elproduktion från EU och sälja den betydligt billigare till hushållen. EDF är vidare tvungna att sälja ca 25 % av sin kärnkraftsproduktion, ca 100TWh, till konkurrenter i Frankrike till ett fast pris. Detta för att begränsa EDF marknadsdominans. Priset bestäms av en tillsyningsmyndighet och priset för ett år sedan var 42 eur/MWh.

Det stora problemet är dock kostnaden för nya kärnkraftverk och underhåll av en ganska gammal park av reaktorer. EDF är redan tungt skuldsatta.

Frankrikes kärnkraft

Frankrike är en stor anhängare av kärnkraft.

President Macron uttalade sig positivt om kärnkraften redan 2017. Man skulle satsa på nya kärnkraftverk och ny teknologi, s.k. EPR reaktorer och mindre SMR reaktorer. SMR går under namnet Nuward. Det är mindre reaktorer med 340 MW i produktion. Regeringen har sagt att man skall bygga 6-7 nya reaktorer.

EDF och helägda Areva bygger flera reaktorer i världen. De som byggts i Finland och Frankrike är stora sorgebarn. Det finländska projektet skulle vara klart 2010 och förhoppningsvis tas det i drift i vinter. Det franska projektet, Flamanville, skulle ha tagits i drift 2013 och troligen startar det i vinter. Förseningarna har kostat Areva och EDF stora pengar.

Man har även lagt ned ett kärnkraftverk, Fessenheim, som togs ur drift 2020. En gammal reaktor som tyskarna önskade stänga. Fransmännen lyssnade på deras argument. Samma debatt som med danskarna och Barsebäck.

De flesta kärnkraftverken byggdes på 1970–80 talet och hade en driftstid på 30 år. Dessa kommer att drivas vidare och beräknas tas ur drift mycket senare.

Den franska teknologin finns även i Kina, där har kineserna hållit i bygget och dessa fungerar sedan 2018. De har två reaktorer.

I U.K byggs två reaktorer i Hinkley Point som är ett joint venture med kinesiska pengar. Här verkar bygget hålla tidsplan. Lite försenat men det beror på förseningar i tillståndsprocessen och covid.

 Gas

Gas används ofta i hemmet i Frankrike. Man har gas för uppvärmning, varmvatten och till spisar. Man har fyra hamnar som kan ta emot fartyg med gas. Man har startat ett projekt i Le Havre som skall kunna ta emot flytande gas i en anordning på havet. Man kortade ned ansökningstiden och har genomfört tillstånden på rekordtid. Tydligen fick miljöfrågan stå tillbaka då man ansåg att detta var på ett industriområde och därmed är miljön ändå utsatt för påfrestningar. Frankrike har 92 % fyllda förråd med gas och räknar med att till vintern ha förråden fyllda.

Kommunikation

Macron sade i veckan att Frankrike måste vara solidariska med andra länder och köra alla typer av elproduktion för att kunna exportera och hjälpa andra utsatta länder. Det innebär att oljekraftverk, vatten, vind och kärnkraftverk skall köras så att de kan tillgodose andra länders ökade behov.

Regeringen har varit tydliga att företag och hushåll skall försöka minska elkonsumtionen med 10 % i vinter. Gör inte företagen det kanske det blir partiell nedstängning vid topparna. Det diskuteras även att införa 4 dagars vecka på arbetsplatser för att kunna minska värmen på kontoren. Arbetstagarna skall jobba hemifrån på fredagar. Varje grad som temperaturen sänks sparar ca 5 % i energi.

Vi tar på oss tröja hemma i vinter.  

Övrigt

Det jag förvånas över i den svenska debatten är hur miljövännerna bortser från fysiska fakta. Professor Jan Blomgren förklarar på ett enkelt sätt hur elsystemet fungerar. Sverige måste ha mer basel i södra Sverige som skapar stabilitet, sedan kan miljövänlig el läggas på toppen av denna basel. Ingen miljöpartist lyssnar på denna sakkunskap. De säger bara att man skall bygga mer sol och vindkraftverk. Det är skrämmande att sakkunskap får stå tillbaka för enkla lösningar som inte fungerar enligt sakkunskapen.

Vi får de politiker vi förtjänar.

Garantipension upphör för utlandssvenskar.

Den 22 juni fattade Sveriges riksdag ett beslut som leder till att pensionärer som är bosatta utomlands ej kommer att få fortsatt garantipension.

Inkomstpensionen påverkas inte av beslutet.

Förslaget kommer att slå hårt mot de kvinnor och män som varit medföljde och som inte har varit yrkesarbetande under åren utomlands. En del har kanske haft få yrkesverksamma år i Sverige och de kommer nu att stå utan garantipension från nästa år.

Mer information kommer att läggas upp på Pensionsmyndighetens hemsida och brev kommer att skickas ut till de som uppbär garantipension. Beslut i varje enskilt fall kommer att skickas till berörda i december månad.

Ändringen uppstår pga. en dom i EU-domstolen fallet Zaniewicz-Dybeck mot pensionsmyndigheten. Domen slog fast att garantipension ansågs utgöra en miniförmån. Regeringen passade då på att göra en tolkning som gjorde att man nu kan ta bort garantipension för pensionärer boende utomlands.

Bakgrund till EU-domen

EU-domstolen har i en dom från den 7 december 2017 klargjort att garantipensionen för födda 1938 eller senare och garantipension till omställningspension ska kategoriseras som en minimiförmån enligt EU-bestämmelserna. En miniförmån betalas endast ut till de som är bosatta inom det land som beviljar förmånen.

Den som har varit bosatt utanför Sverige efter domen har fått garantipension utbetald enligt en tillfällig nationell lag. Denna tillfälliga lag upphör nu från och med oktober 2022. Det innebär att inga garantipensioner kommer att beviljas efter oktober samt att utbetalningar avseende garantipension upphör från 1/1 2023. 

Vad är garantipension? Så har står det på pensionsmyndighetens hemsida:

” Om du inte haft någon arbetsinkomst i Sverige kommer din allmänna pension bestå av garantipension. Om du har haft en låg arbetsinkomst i Sverige eller jobbat ett mindre antal år kommer du att få låg inkomstgrundad pension. Din allmänna pension kommer då att bestå av både inkomstgrundad pension och garantipension.”

Vilka har rätt till garantipension.

”Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år fram till och med året innan det år då du har rätt till garantipension. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år. Har du till exempel bott 27 år i Sverige får du alltså garantipension med 27/40-delar.”

Vilka pengar talar vi om?

Garantipension är för de som ej har tillräcklig inkomstgrundande pension och utgör ett stöd så att man kommer upp till en mininivå i sin pension.  

Man kan som gift få maximalt 8 855 kr per månad i garantipension, beloppet från augusti 2022.

Om man som gift har mer än 13 477 kr i inkomstgrundande pension per månad har man ej rätt till garantipension.

Är man bosatt i Sverige sker inga förändringar, det är bara utlandssvenskar som drabbas.

Många kommer att drabbas av denna förändring och tyvärr verkar alla instanser som försökt att påverka frågan ha blivit överkörda.

Namnbyte, valet, TV program och Tour de France

Jag skrev om efternamn och svårigheterna att få rätt mot myndigheterna i Frankrike. Från den 1 juli 2022 har man infört nya regler som underlättar namnbyte. Det är många kvinnor i Frankrike som har problem med de franska myndigheterna när det gäller efternamnet. Processen att byta efternamn har varit komplicerad och man måste gå till domstol för att ändra namnet.

Nu kommer det att vara möjligt att byta efternamn genom att registrera namnändring hos kommunen. En vuxen person kan välja om han eller hon vill bära sin mors, sin fars eller bådas namn. Detta är möjligt en gång i livet. En förälder kommer också att kunna lägga till sitt eget namn till sitt barns namn genom att informera den andra föräldern om detta. Om barnet är över 13 år krävs hans eller hennes samtycke.

Från och med den 1 juli 2022 kommer alla vuxna att kunna ändra sitt efternamn genom att helt enkelt byta ut namnet på den förälder som inte gavs till honom eller henne vid födseln och genom att meddela sitt val på en blankett i stadshuset på den ort där han eller hon är bosatt. Förhoppningsvis kommer detta att fungera även när man har fått fel namn av myndigheterna i Frankrike. Värt att pröva helt enkelt.

Valet till Frankrikes riksdag

Det är fortsatt oklart hur Frankrike skall styras. Ingen vill samarbeta med Macron. Det är låsta positioner och diskussioner med partiledarna pågår. I nästa vecka skall premiärministern Borne genomföra en regeringsombildning. Om det blir några ministrar från andra partier i denna regering har man säkrat majoritet i riksdagen. Om det inte är några ministerposter till andra partier kommer regeringen att satsa på att finna majoritet genom att hoppa mellan de olika partierna. Det finns tydliga frågor som Macron driver och som ibland passar vänstern och ibland passar högern. Svaret kommer i mitten på nästa vecka.

Talmannen som nu är en kvinna, Yaël Braun-Pivet, valdes till president i Assemblée National. Första kvinnan i Frankrikes historia. I den andra valomgången valde Le Pens parti att lägga ned rösterna och banade väg för Macron att få sin representant som president. Det är den 3–4 viktigaste politiska posten i Frankrike. Vissa säger att Senaten är viktigare andra att riksdagen är viktigare efter presidenten och premiärministern.

En annan viktig post är ordförande i finansutskottet. Denna post skall normalt gå till största opinionsparti enligt praxis. Mélenchon´s samarbetspartners har inte accepterat att bilda en grupp och därmed är France Insoumise (FI) tredje största parti i riksdagen. Det borde innebära att Le Pens man borde ha blivit vald till denna viktiga post. Nu valde FI samarbetspartners att rösta på Mélenchon’s kandidat och efter tre omröstningar vann Eric Coquerel (FI). Det innebär att detta viktiga utskott leds av en från extremvänstern. Vi får se vilka utspel som det kan leda till. I utskottet förbereds lagar och uppföljning av budget etc. De har inte majoritet i utskottet men det är en viktig post. Bland annat kan presidenten få ut hemligstämplade dokument för sitt arbete. Att partiet som har majoritet ”Ensamble” valde att avstå från omröstning är praxis.

Un Président, l´Europe et la guerre

På torsdagen sändes ett mycket intressant program på France 2. Det är en dokumentär om Macron och hans hantering av krisen runt Ukraina. Det skildrar veckorna innan kriget blev ett faktum och fram till tågresan som Macron, Draghi och Schultz gjorde gemensamt till Kiev i mitten av juni. Man får följa diplomater, Macron och telefonsamtal med beslutsfattare i Europa. Flera sekvenser och samtal med Putin återges också. Ryssarna har protesterat dagen efter sändningen mot att man utelämnar material från intima diskussioner mellan två statsmän. Programmet är på franska och man måste registrera sig och få ett konto. Mycket enkelt och ange ett franskt postnr, tex 06800. Jag gjorde det och kom in utan problem. Mycket sevärt. För att ta del av programmet, klicka på denna länk:

https://www.france.tv/documentaires/politique/3558577-un-president-l-europe-et-la-guerre.html

Tour de France

På fredag startar Le Tour de France i Köpenhamn av alla ställen. Nu har man internationaliserat tävlingen och den passerar också Belgien och Schweiz i år. De cyklar i tre veckor över hela Frankrike. Kul att se då man också pratar en hel del om byar, städer och landskap man passerar igenom. Det är världens största cykeltävling.

Macron fick en rejäl örfil.

I helgens andra valomgång i riksdagsvalet i Frankrike blev den politiska situationen mycket komplicerad. Macron’s parti ”Renaissance” med samarbetspartners, ”Ensamble” nådde inte egen majoritet. För egen majoritet skall man ha 289 delegater i riksdagen och ”Ensamble” fick 245 delegater. Man saknar 44 delegater. Franska politiker skall lära sig att kompromissa! Denna svenska specialitet ligger långt från det franska kynnet. Här är det konfrontation som gäller. Det kommer att bli mycket komplicerat för Macron att genomföra sitt politiska program under nästkommande fem år. Frankrike och Europa ställer sig frågan hur detta kommer att sluta. Tidningar ställer frågan om Frankrike kan regeras med detta valresultat!

Det finns en lösning som framstår som enkel. Det är att Macron kontaktar Republikanerna och erbjuder dessa lite godis för att de skall ansluta sig till Macron’s huvudlinjer. Dagen efter valet har partiledaren och flera tunga personer i partiet stängt den dörren. De vill vara i opposition. Andra medlemmar säger sig vara villiga att inleda diskussioner och kompromissa. Här finns embryot till att partiet helt går under och splittras ytterligare. Det finns en tydlig extremhöger falang och en mer moderat falang som står för en ”vanlig” högerpolitik. Här kan Macron finna stöd för sin politik, de som önskar ta ansvar ansluter sig till ”Ensamble” och kompromissar fram en lösning. Vid förra valet var det många republikaner som lämnade partiet och anslöt sig till Macron. Detta kan fortsätta om strategin inom partiet leder till ytterligare splittring.

Vinnare

Vilka är vinnare i riksdagsvalet? France Insoumise med Mélenchon gick från 17 delegater till 75 delegater. Han är också ledare för NUPES, en koalition mellan olika partier på vänsterkanten som tillsammans fick 133 delegater och blev näst största sammanslutning i riksdagen.  Rassemblement National med Marine Le Pen gick från 8 delegater till 89 delegater och de ekologiska gick från 1 delegat till 20 delegater.

Förlorare

Vilka är de stora förlorarna? President Macron´s parti är en stor förlorare. I valet 2017 fick de 306 delegater och i helgen fick hans parti 153 delegater. Hans person är mycket ifrågasatt och nästan hatad i många politiska läger. Detta gäller från vänster till extremvänstern, högern till extremhögern. Republikanerna med samarbetspartners har också gått tillbaka från 135 delegater i valet 2017 till dagens 74 delegater. Deras förfall fortsätter efter debaclet i presidentvalet.

Olika scenarier

Macron kan bilda en minoritetsregering och försöka lotsa igenom sina reformer med en hoppande majoritet.  För pensionsreformen kan han få stöd från republikanerna och driva igenom denna i riksdagen. Högre minimilön, förbättrad köpkraft för de svagaste i samhället kan locka de på vänsterkanten.

Troligen finns nyckeln i ett samarbete med republikanerna men partiet är splittrat. Det kommer att bli många möten de närmaste dagarna för att eventuellt finna en gemensam plattform.

Övrigt

Macron’s parti hade ett samarbete med MoDem vid förra valet. Nu har detta samarbete utvecklats med ytterligare ett parti ”Horizons” med förra premiärministern Philippe.  

Den stora förändringen är NUPES som är en blandning av partier på vänsterkanten. Extremvänster, vänster, kommunister, socialister och ekologister. De blev 2: a största partiet i riksdagen med 133 delegater. Deras problem är att det är få frågor som är sammanhållande och det kommer att bli stridigheter inom gruppen när man kommer ned i detaljfrågor.

Marine Le Pen har gått mycket starkt fram. Hon styr sitt parti och har stärkt sin ställning. Hon behöver inte kompromissa och ta hänsyn till några andra. Hennes konkurrent Zemmour blev inte vald till 2: a valomgången och hans parti försvann helt från kartan. Många av de som lämnade Le Pen och gick över till Zemmour ångrar sannolikt sitt ställningstagande, de har hamnat i frysboxen. Bilden nedan är tydlig hur hon stärkt sina positioner.

Vunna distrikt för Le Pen 2017 i jämförelse med utfallet i valet 2022.

Innan valet sade Macron att de som utnämnts till ministrar måste vinna i de valkretsar de ställer upp i. Han var tydlig och sade att de som förlorar valet måste lämna regeringen. Tre ministrar vann inte valet och måste nu slänga in handduken. De gjorde en kort karriär, de satt i en månad som ministrar.

Andra personligheter som inte vann i sina valkretsar är centrala i personkretsen runt Macron.  Richard Ferrand har funktion som president i riksdagen. Christophe Castaner är gruppledare i riksdagen för Macron´s parti. Förra skolministern Blanquer förlorade också. Dessa herrar deltar inte i riksdagens arbete i framtiden.

Knappt hälften av fransmännen gick till valurnorna, 54% gick inte till valurnorna.

Valet är också viktigt för finansiering av partierna nästkommande fem åren. Makrons parti kommer att få 50% mindre i bidrag under nästa fem år. Le Pen kommer att få 10 gånger mer i bidrag. Nu kan hon starta avbetalningen på sina lån, som uppgår till 25 miljoner euro. Se min tidigare artikel hur finansieringen av franska partier sker.

Många av siffrorna är inte definitiva, slutresultatet kommer under veckan.

Frankrike blir ändå mer oförutsägbart. Det blir ännu rörigare fast på en högre nivå.

En Marche byter namn, viktigt val 12 juni.

Ca två månader efter presidentvalet är det riksdagsval i Frankrike, 12 juni och den andra valomgången den 19 juni. Macron vann presidentvalet men för att genomföra sin inrikespolitik måste ha få majoritet i riksdagsvalet eller förhandla fram ett program med andra politiska partier. I detta val avgörs också hur mycket pengar som de politiska partierna kommer att motta under kommande fem åren. Detta är ett mycket viktigt val för Europa.

På torsdag kom beskedet att ”En Marche” kommer att ändra namn till ”Renaissance”. Syftet är att bredda basen för de som kan ställa sig bakom Macron’s parti. En nystart.

Partierna förhandlar med varandra hur man skall presentera sig i de 577 valkretsarna som Frankrike består av. Det finns 577 platser i riksdagen.  Varje parti utser en kandidat i dessa valkretsar. Det man förhandlar om är i vilken valkrets som respektive parti och person skall nomineras. Det innebär att andra partier i alliansen inte nominerar egna kandidater. Man ökar möjligheten att bli vald genom att ställa sig bakom en enda kandidat. Riksdagsvalet har en mer lokal prägel med en annan dynamik än i riksdagsvalet.

De senaste dagarna har ”France Insoumise” (radikalvänster) förhandlat och nått en uppgörelse med de gröna, kommunisterna och socialisterna.  De grönas utsedda kandidat nomineras i 100 valkretsar, kommunisterna har fått 50 valkretsar och socialisterna 70 valkretsar.  De kommer att nomineras i valkretsar där dessa kandidater har högt förtroende och man hoppas kunna vinna platser i riskdagen genom detta förfarande.  Mélenchon och hans parti ”France Insoumise” hoppas kunna utmana Macron’s vallistor i dessa valkretsar och få majoritet i riksdagen. Det är inte helt oproblematiskt för partierna som ingår i denna koalition. Mélenchon vill privatisera banker, sänka pensionsålder till 60, förstatliga motorvägar, förändra EU inifrån och en hel del annat. Sammanslutningen har fått namnet ”Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale” NUPES och är en radikalvänster-sammanslutning. Mélenchon fick 22 % av rösterna i första valomgången i presidentvalet. De partier som ansluter sig till Mélenchon fick några procent i presidentvalet. Mélenchon är i maktposition. Deras politiska program är mycket olika och om de får majoritet kommer det inte vara lätt att komma överens. Det är en politisk union med några gemensamma riktlinjer, men kommer de till makten är det många fler frågor som man måste hantera.

Socialisterna hade ett internval där 62 % sade att man skall ansluta sig till Mélenchon. Partiet kommer genom detta förfarande att tappa många av de namnkunniga ledarna som säger att de lämnar partiet. Dessa socialister som inte stödjer alliansen med en stark väljarbas kan eventuellt ställa upp i valkretsar och förstöra strategin för NUPES. Det är kanske de sista dödsryckningarna för socialistpartiet.

Det parti som får majoritet i riksdagen utser premiärminister. Den 5:e franska konstitutionen är tydlig. Premiärministern sköter inrikespolitik och föreslår lagförändring för riksdagen. Presidenten sköter utrikespolitiken och har stor maktbefogenhet inom detta område. Det har fungerat under de sista fem åren eftersom Macron’s parti har haft majoritet i riksdagen och kunnat genomföra de förändringar som man gått till val på.

I historien har det varit tre ”cohabitation”, som det kallas i Frankrike. Det uppstår när presidenten har en politisk inriktning och riksdagen en annan politisk inriktning. Det innebär att premiärministern kan få igenom saker som presidenten är emot. Under premiärminister och socialisten Jospin hände det flera gånger. Jacques Chirac som var republikan och president fick inte igen sitt politiska program. Jospin drev igen flera lagändringar med socialdemokratisk profil med sin majoritet i riskdagen.

Om situationen skulle uppstå där Macron inte får majoritet innebär det att Presidenten får svårt att genomföra sitt program i riksdagen. Mélenchon har varit smart och utropat sig till nästa premiärminister för att sätta tryck på hela vänstern att ställa sig bakom honom i riksdagsvalet. Han har lyckats med att ena vänstern.

Det finns tydliga block i fransk politik. Radikalvänster, extremhögern och mitten/höger partier. Macron tillhör den sistnämnda. Hans utmaning är att kunna hantera krav från höger att höja pensionsålder samt från mitten att ge de mindre bemedlade mer bidrag och en bättre levnadsstandard. Tidigare har det varit republikaner/höger och socialister som kämpat om makten. Detta är nu historia.

I veckan kom den tidigare premiärministern Philippe med sitt parti Horizons och Francois Bayrou med sitt parti MODEM överens med Macron att utse personer i de olika valkretsarna. Philippe får ca 50 valkretsar, Bayrou ca 100 och resten till Macron’s parti.

Extremhögern har alltid haft svårt att få platser i riksdagen genom att väljarna blockerar dessa i andra valomgången. Vid valet 2017 fick de bara 7 platser i riksdagen fastän de kom tvåa i presidentvalet. Dessutom pratar inte Le Pen och Zemmour med varandra. De kan inte komma överens.

Det finns ingen lägre gräns i Frankrike för ett parti att komma in i riksdagen. Jean Lassalle är ett sådant exempel. Han vinner ofta i sin valkrets och har suttit i riskdagen under 20 år. Hans parti är pyttelitet men har kommit in i riskdagen genom att vinna i sin lokala valkrets.

De första opinionsmätningarna har publicerats. Där behåller Macron sin majoritet i riskdagen genom att samarbeta med andra partier. Le Pen går starkt framåt tillsammans med Mélenchon i förhållande till riksdagsvalet 2017. De stora förlorarna är republikanerna. Det finns stor osäkerhet i dessa siffror. Alla är inte nöjda med de allianser som slutits och det kan innebära att folk väljer att rösta på en annan person än den som de vanligtvis brukar rösta på.

Ekonomi

Riksdagsvalet är också viktigt för de politiska partierna ekonomiskt. För 2022 delar partierna på 66 miljoner euro. Valet i juni bestämmer hur mycket offentliga bidrag som partierna skall få de nästkommande fem åren. Har man inte en jämlik röstlista blir det avdrag. Detta råkade republikanerna ut för 2017. De fick ett avdrag på 1,8 miljoner euro för att inte ha presenterat lika många kvinnor som män.

Fördelningen av pengar beror på två olika utfall. Den första fördelningsnyckeln beror på antalet röster i den första valomgången. Varje röst på partiet innebär 1,64 euro. En Marche fick 6 152 527 röster x 1,64 €. För den första valomgången fördelas 32 miljoner euro. Dessa summor nedan baseras på utfallet i valet 2017 och partierna får dessa bidrag årligen under fem år.

Parti1: a valomgångenAvdrag jämlikhetTotal bidrag
En Marche10 miljoner €010 miljoner €
Republikanerna5,7 miljoner €-1,8 miljoner €3,9 miljoner €
Rassemblement National4,9 miljoner €04,9 miljoner €
France Insoumise4 miljoner €-0,25 miljoner €3,7 miljoner €
Socialisterna2,6 miljoner €02,6 miljoner €

Ovan är de största partierna och där finns totalt 16 partier som får pengar. Det minsta är ett djurparti som hade knappt 64 000 röster och fick 104 000 €, med de var inte jämlika så man drog av 37 000 euro.

Andra steget i bidragen är antalet ledamöter som tar plats i riksdagen och senaten, här fördelas 34 miljoner euro. 

PartiRiksdagsledamöterSenatenTotal bidrag
En Marche2721910,8 miljoner €
Republikanerna1031419,1 miljoner €
Rassemblement National710,5 miljoner €
France Insoumise1700,6 miljoner €
Socialisterna26633,3 miljoner €

Efter 2017 års val har ”En Marche” fått 20,8 miljoner euro årligen för att driva sin verksamhet. Ni förstår att riksdagsvalet är viktigt för partierna.

Efter valet 2017 var socialisterna tvungna att sälja sitt huvudkvarter i centrum av Paris. Man hade 32 miljoner euro i skulder och fick dramatiskt minskat offentligt stöd då man gjorde ett katastrofval. Nu kanske republikanerna går samma öde till mötes efter det katastrofala presidentvalet 2022. De hade 55 miljoner i skulder 2017 och med valet 2022 är det kris i partiet

Macron skall utse en premiärminister och det är många som tackar nej. Han vill ha en kvinna men de som blivit tillfrågade har tackat nej enligt media. Denne skulle tillträda i mitten på maj och sedan kommer ett val i juni som kan innebära att man måste avgå, efter ca 1 månad. Vi får se hur han löser detta.

Att leva i Frankrike är intressant, det är snabba svängningar i samhället och stora förändringar sker hela tiden.